Images-loading

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
UCHAZEČI O STUDIUM


Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku  pro školní rok 2021-2022:

Přijímací řízení pro 3. kolo pro školní rok 2021/22  se bude konat  24.9. 2021


Termín podání přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení je do 15. 9. 2021. 


Přijímací řízení pro 2. kolo pro školní rok 2021/22
  se bude konat  24.8. 2021


Termín podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení je do 6. 8. 2021. (neobsazených je ještě 14 míst)


Přijímací řízení pro 1. kolo pro školní rok 2021/22
  se bude konat  23.6. 2021


Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 31. 5. 2021


Obor: Diplomovaná všeobecná sestra -  53-41-N/1.

Forma studiadenní, 3-leté
Způsob ukončeníabsolutorium
Dosažený stupeň vzdělánívyšší odborné vzdělání
Výše školného1.500 Kč / půl roku

 

Certifikace

vysvědčení o absolutoriu + diplom absolventa vyšší odborné školy

Absolvent je oprávněn užívat titul diplomovaný specialista (DiS) psaný za jménem.

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška - absolutorium, jehož součástí je absolventská práce a její obhajoba.

 

 Základní informace pro uchazeče o studium

Absolvent/absolventka oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti diplomovaná všeobecná sestra.

Absolvent studijního oboru všeobecná diplomovaná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení: jako diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, v ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních, v terénní i domácí zdravotní péči.


Kdo může být uchazečem o studium

Studium je určeno absolventům jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria.


Všeobecné informace o vyšším odborném studiu

    Organizace studia je podobná organizaci studia na vysoké škole. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím. Studijní výsledky se zaznamenávají do studijních indexů. Studium je organizováno jako denní. Zahrnuje teoretickou výuku ve škole, která probíhá formou přednášek, seminářů, praktických cvičení a konzultací. Cílem je osvojení teoretických vědomosti z věd jako jsou anatomie, fyziologie, radiologie, patologie, mikrobiologie, první pomoc, ošetřovatelství v interních a chirurgických oborech, v gynekologii a porodnictví, v psychiatrii, v pediatrii, v komunitní, domácí a hospicové péči.

    Dále jsou součástí studia vybrané psychologické a  sociální disciplíny, např. psychologie a komunikace, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie, sociologie, právo, problematika národnostních menšin a multikulturního ošetřovatelství, edukace pacientů.

    Součástí studia je praktická výuka včetně ošetřovatelské a odborné praxe, která probíhá ve vybraných zdravotnických zařízeních a nemocnicích. Výběr zařízení lze volit dle bydliště studenta. Praxe probíhá nejen na základních odděleních (interní, chirurgické, dětské a gynekologicko – porodnické), ale i na oddělení neurologie, psychiatrie, onkologie, pracovištích akutní péče a záchranné služby, v hospicu, v agenturách domácí péče, v soukromých ordinacích lékařů apod. Součástí studia jsou i zahraniční odborné stáže hrazené z grantů EU. Odborná výuka se provádí také v učebnách modelujících nemocniční prostředí, vybavených zdravotnickým materiálem a lůžky s modely pacientů.  Jejím cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu.


Cílové  dovednosti

    Absolventi oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra, bez odborného dohledu a bez indikace poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti, podílí se na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče.


    PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ UCHAZEČŮ PRO VOŠ

Obor

Kapacita

Přijímací řízení

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti


53-41-N/1.
Diplomovaná všeobecná sestra

Denní forma vzdělávání

44

ANO

ANO


Kritéria pro přijetí uchazečů stanovená ředitelem školy:

 Kritéria přijímacího řízení na obor, která jsou platná pro všechna kola přijímacího řízení v roce 2021/22.

 Podmínkou přijetí jsou:

A)    úspěšně ukončená maturitní zkouška

          B)  zdravotní způsobilost  ke studiu a výkonu povolání

C)    povinná účast na ústním pohovoru

 

Hodnoceny budou  výsledky předchozího vzdělávání vyjádřené na vysvědčení ze střední školy ( konec 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku).

( počty bodů se vypočítávají takto: každý uchazeč dostane přiděleno celkově 600 bodů. Každá setina z průměru nad 1,00 se odečítá jako jeden bod od těchto 600 bodů z každého vysvědčení)

V případě bodové shody  rozhodne o pořadí přijatých studentů součet absolutních průměrů ze všech vysvědčení získaných na SŠ ( tzn. závěrečná vysvědčení z 1.,2. a 3. ročníku a pololetní vysvědčení za 4. ročník).

VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
Přihláška ke studiu
pdf 2.8 MB
icon
Přihláška ke studiu
pdf 25.85 kB