Images-loading

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
UCHAZEČI O STUDIUM


Termín podání přihlášky pro 4. kolo přijímacího řízení je do 18. 10. 2017


Přijímací řízení pro 4. kolo pro školní rok 2017/18  se bude konat  30. 10. 2017
Termín podání přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení je do 14. 9. 2017


Přijímací řízení pro 3. kolo pro školní rok 2017/18  se bude konat  22. 9. 2017Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 31. 5. 2017

Přijímací řízení pro 1. kolo pro školní rok 2017/18  se bude konat  21.6. 2017

Výsledky přijímacího řízení - I. kolo


Termín podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení je do 15. 8. 2017

Přijímací řízení pro 2. kolo pro školní rok 2017/18  se bude konat  24. 8. 2017

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo


Obor: Diplomovaná všeobecná sestra -  53-41-N/1.

Forma studiadenní, 3-leté
Způsob ukončeníabsolutorium
Dosažený stupeň vzdělánívyšší odborné vzdělání
Výše školného1.500 Kč / půl roku

 

Certifikace

vysvědčení o absolutoriu + diplom absolventa vyšší odborné školy

Absolvent je oprávněn užívat titul diplomovaný specialista (DiS) psaný za jménem.

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška - absolutorium, jehož součástí je absolventská práce a její obhajoba.

 

 Základní informace pro uchazeče o studium

Absolvent/absolventka oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti diplomovaná všeobecná sestra.

Absolvent studijního oboru všeobecná diplomovaná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení: jako diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, v ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních, v terénní i domácí zdravotní péči.


Kdo může být uchazečem o studium

Studium je určeno absolventům jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria.


Všeobecné informace o vyšším odborném studiu

    Organizace studia je podobná organizaci studia na vysoké škole. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím. Studijní výsledky se zaznamenávají do studijních indexů. Studium je organizováno jako denní. Zahrnuje teoretickou výuku ve škole, která probíhá formou přednášek, seminářů, praktických cvičení a konzultací. Cílem je osvojení teoretických vědomosti z věd jako jsou anatomie, fyziologie, radiologie, patologie, mikrobiologie, první pomoc, ošetřovatelství v interních a chirurgických oborech, v gynekologii a porodnictví, v psychiatrii, v pediatrii, v komunitní, domácí a hospicové péči.

    Dále jsou součástí studia vybrané psychologické a  sociální disciplíny, např. psychologie a komunikace, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie, sociologie, právo, problematika národnostních menšin a multikulturního ošetřovatelství, edukace pacientů.

    Součástí studia je praktická výuka včetně ošetřovatelské a odborné praxe, která probíhá ve vybraných zdravotnických zařízeních a nemocnicích. Výběr zařízení lze volit dle bydliště studenta. Praxe probíhá nejen na základních odděleních (interní, chirurgické, dětské a gynekologicko – porodnické), ale i na oddělení neurologie, psychiatrie, onkologie, pracovištích akutní péče a záchranné služby, v hospicu, v agenturách domácí péče, v soukromých ordinacích lékařů apod. Součástí studia jsou i zahraniční odborné stáže hrazené z grantů EU. Odborná výuka se provádí také v učebnách modelujících nemocniční prostředí, vybavených zdravotnickým materiálem a lůžky s modely pacientů.  Jejím cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu.


Cílové  dovednosti

    Absolventi oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra, bez odborného dohledu a bez indikace poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti, podílí se na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče.


    PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ UCHAZEČŮ PRO VOŠ

Obor

Kapacita

Přijímací řízení

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti


53-41-N/1.
Diplomovaná všeobecná sestra

Denní forma vzdělávání

44

ANO

ANOTermín podání přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení je do 14. 9. 2017


Přijímací řízení pro 3. kolo pro školní rok 2017/18  se bude konat  22. 9. 2017
Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 31. 5. 2017

Přijímací řízení pro 1. kolo pro školní rok 2017/18  se bude konat  21.6. 2017Termín podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení je do 15. 8. 2017


Přijímací řízení pro 2. kolo pro školní rok 2017/18  se bude konat  24.8. 2017Kriteria pro přijetí uchazečů stanovená ředitelem školy:

 Kritéria přijímacího řízení na obor, která jsou platná pro všechna kola přijímacího řízení v roce 2017/18.

 V přijímacím řízení budou  hodnoceny počty bodů:

           A)výsledky maturitní zkoušky

           B) výsledky předchozího vzdělávání vyjádřené na vysvědčení ze střední školy ( konec 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku).

V případě bodové shody v bodu B) rozhodne o pořadí přijatých studentů absolutní průměr ze všech vysvědčení získaných na SŠ ( tzn. závěrečná vysvědčení z 1.,2. a 3. ročníku a pololetní vysvědčení za 4. ročník).

          C) zdravotní způsobilost  ke studiu a výkonu povolání

          D) povinná účast na ústním pohovoru


icon
Přihláška ke studiu
pdf 2.8 MB
icon
Přihláška ke studiu
pdf 25.85 kB