Images-loading

TISKOPISY A FORMULÁŘE
ŽÁCI A STUDENTI

Tiskopisy a formuláře slouží k podávání žádostí, přihlášek, stížností, ke zjišťování dat a údajů potřebných k identifikaci nebo dalšímu zpracování, např. v systémech školy, apod. Se získanými daty nakládá škola striktně v souladu se zákonem 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů. Při úředním jednání žáků, zákonných zástupců a studentů se školou jsou upřednostňovány tiskopisy a formuláře vytvořené a vydané školou. Cílem je získání potřebných a úplných dat a jejich jednotné zpracování.

Poskytování informací

Informace k postupu VOŠZ a SZŠ Trutnov při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Obecná část

 1. Podávání žádostí o poskytnutí informace Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Trutnov, Procházkova 303 (dále jen Škola) i jejich poskytování zaměstnanci Školy se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon).
 2. Informace o činnosti Školy a důležité dokumenty jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese http://www.szstrutnov.cz. Prostory přístupné veřejnosti v hlavní budově Školy (Procházkova 303, Trutnov) jsou k tomu vybaveny odpovídajícím technickým zařízením.

II. Postup při vyřizování žádosti

 1. Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje Škola neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
 2. Písemná žádost je podávána na adresu:
  VOŠZ a SZŠ Trutnov
  Procházkova 303
  541 01 TRUTNOV
 1. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v sekretariátu Školy (viz výše uvedená adresa) nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese zdravstu@szstrutnov.cz.

III. Nevyhovění žadateli ze strany školy

 1. Proti rozhodnutí Školy o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat rozklad ve lhůtách stanovených zákonem na adrese:
  ředitel školy
  VOŠZ a SZŠ Trutnov
  Procházkova 303
  541 01 TRUTNOV
 1. Rozklad lze podat pouze písemnou formou. Rozklad musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, a podpis žadatele. Pokud rozklad tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, Škola jej odloží.


VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
Přihláška ke studiu SŠ - denní forma vzdělávání
xlsx 27.4 kB
icon
Přihláška ke studiu VOŠ - denní forma vzdělávání
pdf 25.85 kB
icon
Přihláška ke studiu SŠ - dálková forma vzdělávání
xlsx 26.1 kB
icon
odvolání-nepřijetí-žák
doc 24.5 kB
icon
Odvolání-nepřijetí-žákyně
doc 24.5 kB
icon
Ukončení ubytování na DM
docx 120.95 kB
icon
Přihláška k ubytování na DM
pdf 754.42 kB
icon
žadost o vystavení stejnopisu vysvědčení.docx
docx 119.71 kB
icon
žadost o uvolňování z vyučování pravidelné
docx 121.3 kB
icon
žadost o uvolnění z výuky předmětu
docx 120.99 kB
icon
žadost o uvolnění z TV
docx 125.73 kB
icon
žadost o ukončení ubytování
docx 120.29 kB
icon
žadost o ukončení studia
docx 121.25 kB
icon
žadost o ukončení přerušení studia
docx 120.25 kB
icon
žadost o přijetí do vyššího ročníku studia
docx 115.97 kB
icon
žadost o přestup z jiné školy
docx 115.07 kB
icon
Žádost o bezplatné poskytnutí učebnic
docx 115.46 kB
icon
žadost o přerušení studia
docx 120.26 kB
icon
žadost o opakování ročníku
docx 121.09 kB
icon
žadost o jednorázovém uvolnění
docx 121.6 kB
icon
žádost o prodloužení zkouškového období
docx 122.39 kB
icon
Prospěchové stipendium
pdf 200.25 kB
icon
Výstupní list studenta
docx 114.9 kB
icon
žádost o opakování ročníku
docx 120.02 kB
icon
žádost o přerušení studia
docx 119.91 kB
icon
žádost o přestup z jiné školy
docx 115.07 kB
icon
žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení
docx 119.77 kB
icon
žádost o uznání zkoušky z předmětu
docx 120.67 kB
icon
žádost o ukončení ubytování
docx 120.13 kB
icon
žádost o ukončení, přerušení studia
docx 119.76 kB
icon
Přihláška k absolutoriu
pdf 132.91 kB
icon
model 4+1
docx 120.04 kB