Images-loading

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 
UCHAZEČI O STUDIUM


Obor: Zdravotnický asistent -  53-41-M/01

Délka vzdělávacího programu: 4 roky  

Forma: denní studium

Dosažený stupeň vzdělání: ukončené maturitní zkouškou


Studijní obor zdravotnický asistent umožňuje žákům získat odborné i všeobecné středoškolské vzdělání.


        V průběhu čtyřletého vzdělávání získávají žáci v profilových předmětech všechny potřebné odborné znalosti a praktické dovednosti, které následně uplatňují při ošetřování nemocných v reálných podmínkách jednotlivých oddělení nemocnice. Naučí se zvládat ošetřovatelské postupy, prohlubovat komunikační dovednosti i profesní postoje a návyky. Ve výuce oboru převládají odborné předměty, velká část výuky probíhá formou praktické výuky na klinických pracovištích v Oblastní nemocnici Trutnov, v jeslích, v domácí péči. Nedílnou součástí studia je souvislá odborná praxe ve 3. ročníku, která umožňuje prohloubení a upevnění odborných vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro další studium.  

  

        Obor „Zdravotnický asistent" od roku 2005 nahrazuje obor „Všeobecná sestra," který se ze středních škol přesunul do vyššího odborného nebo vysokoškolského studia. Výhodou oboru „Zdravotnický asistent" je lepší příprava na další studium všech zdravotnických oborů (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář aj.) na vysokých nebo vyšších odborných školách. Větší hodinovou dotací všeobecně vzdělávacích předmětů se navíc, lépe než v dřívějších letech, žáci připravují i na další vysokoškolské studium ostatních - nezdravotnických oborů.


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

      Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent (absolventka) připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem, poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o dospělé i dětské pacienty. Zdravotnický asistent nachází uplatnění ve všech státních i privátních zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče,  ve zdravotních pojišťovnách, na zdravotních a sociálních odborech úřadů.