Images-loading

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
UCHAZEČI O STUDIUM


Třetí kolo přijímacího řízení se koná 27. 9. 2023
Přihlášky do třetího kola se odevzdávají do 20. 9. 2023

Druhé kolo přijímacího řízení se koná 29. 8. 2023.
Přihlášky do druhého kola se odevzdávají do 14. 8. 2023.


První kolo přijímacího řízení se koná 23. 6. 2023.

Přihlášky do prvního kola se odevzdávají do 31 . 5. 2023.


Obor: Diplomovaná všeobecná sestra -  53-41-N/1.

Délka vzdělávacího programu: 3 roky  

Forma: denní studium

Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání

Výše školného: 1.500 Kč / půl roku


Certifikace

vysvědčení o absolutoriu + diplom absolventa vyšší odborné školy

Absolvent je oprávněn užívat titul diplomovaný specialista (DiS) psaný za jménem.

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška - absolutorium, jehož součástí je absolventská práce a její obhajoba.

 

Základní informace pro uchazeče o studium

Absolvent/absolventka oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti diplomovaná všeobecná sestra.

Absolvent studijního oboru všeobecná diplomovaná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení: jako diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, v ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních, v terénní i domácí zdravotní péči.


Kdo může být uchazečem o studium

Studium je určeno absolventům jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria.


Všeobecné informace o vyšším odborném studiu

Organizace studia je podobná organizaci studia na vysoké škole. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím. Studijní výsledky se zaznamenávají do studijních indexů. Studium je organizováno jako denní. Zahrnuje teoretickou výuku ve škole, která probíhá formou přednášek, seminářů, praktických cvičení a konzultací. Cílem je osvojení teoretických vědomosti z věd jako jsou anatomie, fyziologie, radiologie, patologie, mikrobiologie, první pomoc, ošetřovatelství v interních a chirurgických oborech, v gynekologii a porodnictví, v psychiatrii, v pediatrii, v komunitní, domácí a hospicové péči.


Dále jsou součástí studia vybrané psychologické a  sociální disciplíny, např. psychologie a komunikace, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie, sociologie, právo, problematika národnostních menšin a multikulturního ošetřovatelství, edukace pacientů.


Součástí studia je praktická výuka včetně ošetřovatelské a odborné praxe, která probíhá ve vybraných zdravotnických zařízeních a nemocnicích. Výběr zařízení lze volit dle bydliště studenta. Praxe probíhá nejen na základních odděleních (interní, chirurgické, dětské a gynekologicko – porodnické), ale i na oddělení neurologie, psychiatrie, onkologie, pracovištích akutní péče a záchranné služby, v hospicu, v agenturách domácí péče, v soukromých ordinacích lékařů apod. Součástí studia jsou i zahraniční odborné stáže hrazené z grantů EU. Odborná výuka se provádí také v učebnách modelujících nemocniční prostředí, vybavených zdravotnickým materiálem a lůžky s modely pacientů.  Jejím cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu.


Cílové  dovednosti

Absolventi oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra, bez odborného dohledu a bez indikace poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti, podílí se na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče.