Images-loading

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
UCHAZEČI O STUDIUM


První kolo přijímacího řízení se koná 23. 6. 2023.
Přihlášky do první kola se odevzdávají do 31 . 5. 2023.


Obor: Diplomovaná všeobecná sestra -  53-41-N/1.

Délka vzdělávacího programu: 3 roky  

Forma: denní studium

Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání

Výše školného: 1.500 Kč / půl roku


Certifikace

vysvědčení o absolutoriu + diplom absolventa vyšší odborné školy

Absolvent je oprávněn užívat titul diplomovaný specialista (DiS) psaný za jménem.

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška - absolutorium, jehož součástí je absolventská práce a její obhajoba.

 

Základní informace pro uchazeče o studium

Absolvent/absolventka oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti diplomovaná všeobecná sestra.

Absolvent studijního oboru všeobecná diplomovaná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení: jako diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, v ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních, v terénní i domácí zdravotní péči.


Kdo může být uchazečem o studium

Studium je určeno absolventům jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria.


Všeobecné informace o vyšším odborném studiu

Organizace studia je podobná organizaci studia na vysoké škole. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím. Studijní výsledky se zaznamenávají do studijních indexů. Studium je organizováno jako denní. Zahrnuje teoretickou výuku ve škole, která probíhá formou přednášek, seminářů, praktických cvičení a konzultací. Cílem je osvojení teoretických vědomosti z věd jako jsou anatomie, fyziologie, radiologie, patologie, mikrobiologie, první pomoc, ošetřovatelství v interních a chirurgických oborech, v gynekologii a porodnictví, v psychiatrii, v pediatrii, v komunitní, domácí a hospicové péči.


Dále jsou součástí studia vybrané psychologické a  sociální disciplíny, např. psychologie a komunikace, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie, sociologie, právo, problematika národnostních menšin a multikulturního ošetřovatelství, edukace pacientů.


Součástí studia je praktická výuka včetně ošetřovatelské a odborné praxe, která probíhá ve vybraných zdravotnických zařízeních a nemocnicích. Výběr zařízení lze volit dle bydliště studenta. Praxe probíhá nejen na základních odděleních (interní, chirurgické, dětské a gynekologicko – porodnické), ale i na oddělení neurologie, psychiatrie, onkologie, pracovištích akutní péče a záchranné služby, v hospicu, v agenturách domácí péče, v soukromých ordinacích lékařů apod. Součástí studia jsou i zahraniční odborné stáže hrazené z grantů EU. Odborná výuka se provádí také v učebnách modelujících nemocniční prostředí, vybavených zdravotnickým materiálem a lůžky s modely pacientů.  Jejím cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu.


Cílové  dovednosti

Absolventi oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra, bez odborného dohledu a bez indikace poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti, podílí se na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče.