Images-loading

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“)

 

 

Informace pro osoby, které poskytly souhlas a pro rodiče a obchodní partnery:

 

V souladu s čl. 12 Nařízení Vás tímto informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech:

 

1. Informace o správci osobních údajů

 

Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola 

        a Obchodní akademie, Trutnov         

Sídlo:                                 Procházkova 303, 541 01 Trutnov

IČ:                                       135 829 68

 

(dále jen „Správce”)

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 

Mgr. Karel POVR,

IČO: 06806406

Mobil: 603 879 783

E-mail: gdpr.tu@gmail.com


3. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

Zpracováváme Vaše osobní údaje, k jejichž zpracování jste nám udělili souhlas, a to za účelem v souhlasu uvedeným. Právním základem zpracování je udělený souhlas nebo plnění zákonné povinnosti. 


4. Popis kategorií příjemců

Osobní údaje a informace o subjektu údajů* mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce, jakož i soukromoprávním subjektům podle pokynů a potřeb subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování osobních údajů však mohou pro Správce provádět i dále uvedení zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení a kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je k dispozici po uplatnění práva na přístup k informacím. Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. 


5. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů.


6. Informace o právech subjektů údajů

 

I.              Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od firmy potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím dle čl. 15 Nařízení.

 

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo dle čl. 16 Nařízení na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jí týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

II.          Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se dané subjektu údajů týkají, a správce má za určitých podmínek povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu Správce a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a  nařízení. Je-li právním základem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů.

 

III.        Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce v případech uvedených v čl. 18 Nařízení omezil zpracování jeho osobních údajů.

 

IV.          Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce informuje osobu, pokud o to požádá, že příjemci osobních údajů byli informováni o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo o omezení zpracování osobních údajů (čl. 19 Nařízení).

 

V.           Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo za určených podmínek získat své osobní údaje, jež poskytl správci, v daném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů (více čl. 20 Nařízení).

 

VI.          Právo vznést námitku

Subjekt údajů má dle čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) včetně profilování (automatizované zpracování) založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VII.         Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se jí obdobným způsobem významně dotýká, dle podmínek čl. 22 Nařízení.

 

VIII.       Právo podat si stížnost dozorovému úřadu

Subjekt údajů může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276 

 

2)    Další informace pro rodiče a obchodní partnery:

 

1.    Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní adresu), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, adresa datové schránky, e-mailová adresa), u OSVČ DIČ. V případě, že naším obchodním partnerem je právnická osoba, zpracováváme tyto osobní údaje ve vztahu k osobám, s nimiž komunikujeme jako s kontaktními osobami našeho obchodního partnera.

Zpracováváme dále údaje o Vašem bankovním spojení. Pokud nám v průběhu trvání naší spolupráce poskytnete další údaje potřebné k plnění smlouvy, které budou mít charakter osobních údajů ve smyslu Nařízení, vztahuje se na ně tato informace také.

Fotografie, videozáznamy a projevy osobní povahy určené ke zveřejnění, např. na webových stránkách a na sociálních sítích nebo v časopise Správce, zpracováváme jen na základě výslovně uděleného souhlasu.

Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Správce vyplývajících ze školského zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.    

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům. Dochází-li ke zveřejnění fotografií, videozáznamů a projevů osobní povahy na webových stránkách a sociálních sítích nebo ve školním časopise Správce, právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas subjektu údajů.

 

2.  Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu Správce a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení. Je-li právním základem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů. 


* Pozn. Subjekt údajů je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení chrání. Subjekt údajů není právnická osoba. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.

VÍCE V TÉTO KATEGORII