Images-loading

ŘÁDY
DOKUMENTY ŠKOLY

    Řády jsou vnitřní dokumenty, které vydává ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov. Ředitel školy má v souladu s §30 školského zákona povinnost vydat samostatné školní řády pro SŠ a VOŠ a vnitřní řád domova mládeže. Řády upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, studentů a jejich zákonných zástupců, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů. Školní řády obsahují také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. Školní řády, včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků musí být schváleny školskou radou.

VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
Školní řád SZŠ a OA
pdf 332.24 kB
icon
Sankční řád SZŠ a OA
pdf 223.44 kB
icon
Klasifikační řád SZŠ a OA
pdf 470.78 kB