Images-loading

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Přihlášky do kurzu zasílejte na adresu školy (dle pokynů na webových stránkách školy).
Zahájení kurzu je naplánováno na podzim 2022 nebo jaro 2023.

Nabízíme vzdělávací projekt "SANITÁŘ" v pracovní kategorii zdravotnických pracovníků s náplní 180 vyučovacích hodin. 

Jedná se o vyučovací obor vyplývající ze Zákona č. 96/2004 ve znění zákona č. 189/2008 Sb. Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se bude (pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu) podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče a současně může (pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu) vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

• Po úspěšném složení závěrečných zkoušek obdrží každý absolvent tohoto studia osvědčení o absolvování vydané akreditovanou školou MZ ČR. Na základě tohoto osvědčení může uzavírat ve všech zdravotnických zařízeních dohodu na pracovní činnost SANITÁŘ.

• Výuka se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje základy veřejného zdravotnictví, somatologii, první pomoc, mikrobiologii, epidemiologii a hygienu, specifika jednotlivých pracovišť, postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče a psychologii.

• Teoretická výuka bude probíhat v pátek a sobotu od 8.00 hod., dle harmonogramu.

• Praktická část výuky, obsahující lůžková oddělení, lázeňské zařízení nebo oddělení léčebné rehabilitace, laboratoř nebo transfuzní oddělení, operační sály, zařízení lékárenské péče a patologicko-cytologické oddělení probíhá v jednotlivých pracovištích akreditovaného zařízení v rozsahu určeném vzdělávacím programem střídavě s teoretickou výukou také v pátek a sobotu od 6,30 hodin.

Vstupní kvalifikační předpoklady:

- dovršení věku 18 let - doložit doklad
- ukončené základní vzdělání- doložit vysvědčení z posledního ročníku ZŠ (výstupní)
- zdravotní způsobilost pro výkon práce sanitáře - doložit potvrzení od MUDr. Kunčarové
- vyplněná přihláška, včetně kontaktů (mobil, e-mail), vlastnoručně podepsaná

Podmínkou je očkování proti Hepatitis B zahájené nejpozději do 1 měsíce před zahájením kurzu
(Většina mladších věkových kategorií ho má již absolvované v rámci povinného očkování).

Přihlášku zasílejte do naplnění kurzu na e-mailovou adresu garanta kurzu: kracikova@szstrutnov.cz

tel.: 499 846 375  , 725 921 194  ,
nebo na adresu školy: VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov, Procházkova 303, 541 01, Trutnov

Poplatek za kurz uhraďte po potvrzení přijetí přihlášky (po naplnění kurzu) 
na účet školy: 25137601/0100
Variabilní symbol - uvádějte své Rodné číslo 
Konstantní symbol - uvádějte 0308
Do zprávy pro příjemce uveďte - kurz Sanitář a příjmení
Cena kurzu činí 7 500,-, dojde-li k přerušení kurzu ze strany účastníka, poplatek za kurz nebude vrácen.

K přihlášce je nutno přiložit:
• Úředně ověřenou kopii kvalifikačního dokladu nejvyššího dosaženého vzdělání, minimální základní
• Zdravotní způsobilost pro výkon práce sanitáře - doložit potvrzení od MUDr. Kunčarové

Zahájení dalšího kurzu bude v příštím školním roce 2022/2023. 
Kurz bude zahájen při minimálním počtu 15 zájemců.

VÍCE V TÉTO KATEGORII