Images-loading

PRAKTICKÁ SESTRA 
UCHAZEČI O STUDIUMObor: Praktická sestra -  53-41-M/03

Délka vzdělávacího programu: 4 roky  

Forma: denní studium

Dosažený stupeň vzdělání: ukončené maturitní zkouškouStudijní obor praktická sestra umožňuje žákům získat odborné i všeobecné středoškolské vzdělání. V průběhu čtyřletého vzdělávání získávají žáci v profilových předmětech všechny potřebné odborné znalosti a praktické dovednosti, které následně uplatňují při ošetřování nemocných v reálných podmínkách jednotlivých oddělení nemocnice. Naučí se zvládat ošetřovatelské postupy, prohlubovat komunikační dovednosti i profesní postoje a návyky. Ve výuce oboru převládají odborné předměty, velká část výuky probíhá formou praktické výuky na klinických pracovištích v Oblastní nemocnici Trutnov a Náchod, v jeslích, v domácí péči. Nedílnou součástí studia je souvislá odborná praxe ve 3. a 4. ročníku, která umožňuje prohloubení a upevnění odborných vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro další studium.  

  

Výhodou oboru „Praktická sestra" je lepší příprava na další studium na Vyšší odborné škole zdravotnické.

 

UČEBNÍ PLÁNY


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent (absolventka) připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o dospělé i dětské pacienty. Praktická sestra nachází uplatnění ve všech státních i privátních zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče,  ve zdravotních pojišťovnách, na zdravotních a sociálních odborech úřadů.icon
učební plán PS denní studium
pdf 496.28 kB