Images-loading

Mentor klinické praxe v ošetřovatelství

MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

 

Cílová skupina: registrované sestry a porodní asistentky

 

Rozsah kurzu: 100 hodin výuky, z toho 60 hodin teorie a 40 hodin praxe

 

Počet kreditů: 60

 

Garant kurzu: Ing. Mgr. Miluše Matějcová

 

Podmínky přijetí:

·         odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky

·         minimálně 2 roky výkonu povolání v příslušném oboru v plném úvazku

·         specializovaná způsobilost v příslušném oboru pouze pro uchazeče, kteří jsou školiteli teoretické nebo praktické výuky v rámci specializačního vzdělávání v aktivním zaměstnaneckém poměru v příslušném oboru.

 

Cena kurzu: 5 500,-

 

Cíl kurzu: Příprava zdravotnických profesionálů (sester a porodních asistentek) pro vedení odborných praxí studentů oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka a rozvoj jejich osobního profesního růstu.

Obsah kurzu:

Části vzdělávacího programu

Minimální počet hodin

Teorie ošetřovatelství a porodní asistence – repetitorium ošetřovatelství

4

Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky

16

Pedagogická psychologie

10

Didaktika ošetřovatelství a odborné praxe

30

Odborná praxe

40

Celkem

100

 

Organizace kurzu:

Teoretická výuka (bloková výuka o sobotách dle rozpisu) – přednášky, workshopy, diskuze – v budově VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov

Odborná mentorská praxe – ve zdravotnických zařízeních

 

Zakončení studia:

·         splnění předepsaných studijních povinností daných vzdělávacím programem

·         obhajoba závěrečné práce před zkušební komisí (Didaktické zpracování přípravy na vzdělávací proces)

·         absolvent obdrží certifikát, kterým získá zvláštní odbornou způsobilost pro mentora klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence.

 

 

Absolvent/ka je schopen/a:

 

·         aktivně vést studenty odborné praxe v souladu se vzdělávacím programem studia

·         předávat své zkušenosti, dovednosti a poznatky v souladu s nejnovějšími poznatky z oboru ošetřovatelství

·         vytvářet optimální podmínky v rámci multidisciplinárního týmu

·         efektivně organizovat a přidělovat studentům takové činnosti u pacientů/klientů, které jsou v souladu s náplněmi činností dané akreditovaným vzdělávacím programem v daném ročníku příslušného oboru vzdělání

·         průběžně hodnotit dosahované znalosti a praktické dovednosti studentů, provádět průběžná písemná hodnocení studentů/účastníků studia do záznamníku odborné praxe

·         udržovat pozitivní postoje při plnění činností studentů/účastníků vzdělávání, motivovat je, řešit nežádoucí situace a napomáhat k dalšímu zvyšování praktických dovedností a znalostí v oblasti studia

·         provádět výstupní evaluaci studentů/účastníků studia

·         vést efektivní komunikaci se studenty/účastníky vzdělávání a ostatními členy multidisciplinárního týmu

·         spolupracovat s příslušnými pracovníky fakulty, katedry, ústavu ošetřovatelství vysoké školy nebo odborným zástupcem vyšší odborné školy, event. Odborným zástupcem akreditovaného zařízení a ostatními účastníky vzdělávacího procesu

·         v souvislosti s adaptačním procesem nových zaměstnanců v oboru ošetřovatelství nebo porodní asistence organizovat, řídit, vést nového zaměstnance, předávat mu zkušenosti, dovednosti a poznatky, vytvářet vhodné podmínky na pracovišti a napomáhat v rozvoji jeho profesních dovedností a znalostí

·         soustavně se vzdělávat ve svém oboru, získávat další znalosti teoretické i praktické v rámci oboru ošetřovatelství, klinické praxe i pedagogice

 

·          

 

 

VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
Informace
pdf 573.38 kB
icon
Přihláška
docx 178.7 kB