Images-loading

TISKOPISY A FORMULÁŘE PRO SŠ
ŽÁCI A STUDENTI

Tiskopisy a formuláře slouží k podávání žádostí, přihlášek, stížností, ke zjišťování dat a údajů potřebných k identifikaci nebo dalšímu zpracování, např. v systémech školy, apod. Se získanými daty nakládá škola striktně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Při úředním jednání žáků, zákonných zástupců a studentů se školou jsou upřednostňovány tiskopisy a formuláře vytvořené a vydané školou. Cílem je získání potřebných a úplných dat a jejich jednotné zpracování.

Poskytování informací

Informace jsou poskytovány dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), zkráceně ONOOÚ (GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

I. Obecná část

 1. Podávání žádostí o poskytnutí informace Vyšší odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Trutnov (dále jen škola) i jejich poskytování se zaměstnanci školy řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
 2. Informace o činnosti školy a důležité dokumenty jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese http://www.szstrutnov.cz. Prostory přístupné veřejnosti v hlavní budově školy (Procházkova 303, Trutnov) jsou k tomu vybaveny odpovídajícím technickým zařízením.

II. Postup při vyřizování žádosti

 1. Žádost musí být vyřízena v souladu s nařízením. Informaci požadovanou telefonicky škola neposkytuje, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
 2. Písemná žádost je podávána na adresu:
  VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov
  Procházkova 303
  541 01 TRUTNOV
 1. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v sekretariátu školy (viz výše uvedená adresa) nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese zdravstu@szstrutnov.cz.

III. Nevyhovění žadateli ze strany školy

 1. Proti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat rozklad ve lhůtách stanovených zákonem na adrese:
  ředitel školy
  VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov
  Procházkova 303
  541 01 TRUTNOV
 1. Rozklad lze podat pouze písemnou formou. Rozklad musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, a podpis žadatele. Pokud rozklad tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, škola jej odloží.


VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
Přihláška ke studiu SŠ - denní forma vzdělávání
xlsx 28.42 kB
icon
Přihláška ke studiu SŠ - dálková forma vzdělávání
xlsx 27.18 kB
icon
odvolání-nepřijetí-žák
doc 30 kB
icon
Odvolání-nepřijetí-žákyně
doc 30.5 kB
icon
Výstupní list studenta
docx 1.53 MB
icon
žadost o uvolňování z vyučování pravidelné
docx 1.5 MB
icon
žadost o uvolnění z výuky předmětu
docx 1.51 MB
icon
žadost o uvolnění z TV
docx 1.51 MB
icon
žadost o ukončení přerušení studia
docx 1.5 MB
icon
žadost o přijetí do vyššího ročníku studia
docx 1.51 MB
icon
žadost o přestup z jiné školy
docx 1.51 MB
icon
Žádost o bezplatné poskytnutí učebnic
docx 1.5 MB
icon
žadost o přerušení studia
docx 1.51 MB
icon
žadost o opakování ročníku
docx 1.51 MB
icon
žadost o jednorázovém uvolnění
docx 1.51 MB
icon
oznámení o zanechání studia
docx 1.51 MB
icon
Žádost o změnu oboru
docx 1.51 MB
icon
Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení
docx 1.51 MB