Images-loading

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
TISKOPISY KE STUDIU

Tiskopisy a formuláře slouží k podávání žádostí, přihlášek, stížností, ke zjišťování dat a údajů potřebných k identifikaci nebo dalšímu zpracování, např. v systémech školy, apod. Se získanými daty nakládá škola striktně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Při úředním jednání žáků, zákonných zástupců a studentů se školou jsou upřednostňovány tiskopisy a formuláře vytvořené a vydané školou. Cílem je získání potřebných a úplných dat a jejich jednotné zpracování.

Poskytování informací

Informace jsou poskytovány dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), zkráceně ONOOÚ (GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

I. Obecná část

 1. Podávání žádostí o poskytnutí informace Vyšší odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Trutnov (dále jen škola) i jejich poskytování se zaměstnanci školy řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
 2. Informace o činnosti školy a důležité dokumenty jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese http://www.szstrutnov.cz. Prostory přístupné veřejnosti v hlavní budově školy (Procházkova 303, Trutnov) jsou k tomu vybaveny odpovídajícím technickým zařízením.

II. Postup při vyřizování žádosti

 1. Žádost musí být vyřízena v souladu s nařízením. Informaci požadovanou telefonicky škola neposkytuje, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
 2. Písemná žádost je podávána na adresu:
  VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov
  Procházkova 303
  541 01 TRUTNOV
 1. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v sekretariátu školy (viz výše uvedená adresa) nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese zdravstu@szstrutnov.cz.

III. Nevyhovění žadateli ze strany školy

 1. Proti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat rozklad ve lhůtách stanovených zákonem na adrese:
  ředitel školy
  VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov
  Procházkova 303
  541 01 TRUTNOV
 1. Rozklad lze podat pouze písemnou formou. Rozklad musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, a podpis žadatele. Pokud rozklad tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, škola jej odloží.


icon
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
pdf 25.85 kB
icon
PŘIHLÁŠKA K ABSOLUTORIU
pdf 310.69 kB
icon
OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE
pdf 1.06 MB
icon
ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ
docx 1.54 MB
icon
ŽÁDOST O PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM
pdf 323.61 kB
icon
ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ STUDIA
docx 1.51 MB
icon
ŽÁDOST O OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU
docx 1.53 MB
icon
ŽÁDOST O PŘESTUP Z JINÉ ŠKOLY
docx 1.53 MB
icon
ŽÁDOST O VYSTAVENÍ STEJNOPISU VYSVĚDČENÍ
docx 1.53 MB
icon
ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZKOUŠKY Z PŘEDMĚTU
docx 1.53 MB
icon
ŽÁDOST O UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ
docx 1.54 MB
icon
ŽÁDOST O ZMĚNU OBORU
docx 1.51 MB
icon
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU
docx 1.53 MB
icon
OZNÁMENÍ O ZANECHÁNÍ STUDIA
docx 1.51 MB
icon
VÝSTUPNÍ LIST STUDENTA
docx 1.53 MB