Images-loading

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Podzimní kurz je již naplněn a bude zahájen v září 2023.

Nabízíme vzdělávací projekt "SANITÁŘ" v pracovní kategorii zdravotnických pracovníků s náplní 180 vyučovacích hodin. 

Jedná se o vyučovací obor vyplývající ze Zákona č. 96/2004 ve znění zákona č. 189/2008 Sb. Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se bude (pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu) podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče a současně může (pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu) vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

• Po úspěšném složení závěrečných zkoušek obdrží každý absolvent tohoto studia osvědčení o absolvování vydané akreditovanou školou MZ ČR. Na základě tohoto osvědčení může uzavírat ve všech zdravotnických zařízeních dohodu na pracovní činnost SANITÁŘ.

• Výuka se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje základy veřejného zdravotnictví, somatologii, první pomoc, mikrobiologii, epidemiologii a hygienu, specifika jednotlivých pracovišť, postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče a psychologii.

• Teoretická výuka bude probíhat v pátek a sobotu od 8.00 hod., dle harmonogramu.

• Praktická část výuky, obsahující lůžková oddělení, lázeňské zařízení nebo oddělení léčebné rehabilitace, laboratoř nebo transfuzní oddělení, operační sály, zařízení lékárenské péče a patologicko-cytologické oddělení probíhá v jednotlivých pracovištích akreditovaného zařízení v rozsahu určeném vzdělávacím programem střídavě s teoretickou výukou také v pátek a sobotu od 6,30 hodin.

Vstupní kvalifikační předpoklady:

- dovršení věku 18 let - doložit doklad
- ukončené základní vzdělání- doložit vysvědčení z posledního ročníku ZŠ (výstupní)
- zdravotní způsobilost pro výkon práce sanitáře - doložit potvrzení od MUDr. Kunčarové
- vyplněná přihláška, včetně kontaktů (mobil, e-mail), vlastnoručně podepsaná

Podmínkou je očkování proti Hepatitis B zahájené nejpozději do 1 měsíce před zahájením kurzu
(Většina mladších věkových kategorií ho má již absolvované v rámci povinného očkování).

Přihlášku zasílejte do naplnění kurzu na e-mailovou adresu garanta kurzu: kracikova@szstrutnov.cz

tel.: 499 846 375  , 725 921 194  ,
nebo na adresu školy: VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov, Procházkova 303, 541 01, Trutnov

Poplatek za kurz uhraďte po potvrzení přijetí přihlášky (po naplnění kurzu) 
na účet školy: 25137601/0100
Variabilní symbol - uvádějte své Rodné číslo 
Konstantní symbol - uvádějte 0308
Do zprávy pro příjemce uveďte - kurz Sanitář a příjmení
Cena kurzu činí 7 500,-, dojde-li k přerušení kurzu ze strany účastníka, poplatek za kurz nebude vrácen.

K přihlášce je nutno přiložit:
• Úředně ověřenou kopii kvalifikačního dokladu nejvyššího dosaženého vzdělání, minimální základní
• Zdravotní způsobilost pro výkon práce sanitáře - doložit potvrzení od MUDr. Kunčarové


VÍCE V TÉTO KATEGORII