Images-loading

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov vyhlašuje

Přijímací řízení:

Přijímací řízení pro denní formu:

Povinným kritériem pro přijímací řízení je účast uchazeče na Jednotné přijímací zkoušce v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Ta je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Odkaz na bližší informace:  https://prijimacky.cermat.cz/
Vyhláška k přijímacímu řízení:  https://prijimacky.cermat.cz/pravni-predpisy

Tyto přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se uskuteční dne: 

            1.      termín 

13. dubna 2023 - čtvrtek

 

             2.      termín 

14. dubna 2023 - pátek

 

Bližší informace k termínům na:  https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 10. a 11. května 2023.

Přijímací písemné testy se budou konat v Trutnově a v Červeném Kostelci.

Uchazeči o obor praktická sestra, nutriční asistent a masér ve zdravotnictví v denní formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu a k výkonu povolání potvrzenou lékařem

 

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2023 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.

 Adresa pro zasílání přihlášek:
V
OŠZ, SZŠ a OA Trutnov
Procházkova 303
541 01 Trutnov


Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky (uvedené na přihlášce) podrobné pokyny.
 

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání v denní formě pro školní rok 2023/24 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Zdravotnické lyceum

(ŠVP Promedicus) pracoviště Trutnov

denní

78-42-M/04

4 roky

1

30

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

pracoviště Trutnov i Červený Kostelec

denní

53-41-M/03

4 roky

3

78

Nutriční asistent

(ŠVP Nutriční asistent)

pracoviště Červený Kostelec

denní

53-41-M/02

4 roky

1

15

Masér ve zdravotnictví

(ŠVP Masér ve zdravotnictví)

pracoviště Červený Kostelec

denní

53-41-M/04

4 roky

1

15

Praktická sestra (ŠVP Praktická sestra) pracoviště Trutnov

kombinované pomaturitní

53-41-M/03

3 roky

1

30
Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2023/2024 do oborů vzdělávání
Obor vzdělání:   78-42-M/04  Zdravotnické lyceum (ŠVP Promedicus)
denní forma vzdělávání

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A) výsledku písemného testu z českého jazyka 

B) výsledku písemného testu z matematiky 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky. 

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi


Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50.

ad B) písemný test z matematiky 

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

 

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.

 

Odkaz na ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

 

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

1)  celkový průměrný prospěch

·     15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·     10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

2)  prospěch z profilového předmětu –přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·        5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·        3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

3)  nejhorší prospěch v předmětech

·     5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm „4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.

ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·    Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body. (Nutno doložit na samostatném dokladu.)


Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.

Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou,event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 166, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 25 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 12 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 8 bodů.
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A →B → C → D. Pokud by i tak došlo ke shodě v pořadí, rozhoduje součet absolutních průměrů z vysvědčení uvedených v bodu C.

Obor vzdělání:
  53-41-M/03  Praktická sestra  (ŠVP Praktická sestra)

denní forma vzdělávání

naše škola se od září roku 2022 připojuje k pokusnému ověřování MŠMT a zavádí nový model vzdělávání žáků v ošetřovatelských oborech,tzv. stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 – Zdravotnictví ve středních a vyšších odborných školách.

Účelem tohoto modelu je vytvoření efektivní stupňovité a zkrácené vzdělávací cesty v ošetřovatelských oborech vzdělání, kde v rámci studia maturitního oboru vzdělání získá úspěšný žák nejprve výuční list (Ošetřovatelství I. stupně), následně maturitní zkoušku (Ošetřovatelství II.stupně) a následně je bez přijímací zkoušky přijat do 2. ročníku akreditovaného oboru vzdělání vyšší odborné školy zakončeného absolutoriem (Ošetřovatelství III. stupně). Každý absolvovaný stupeň vzdělávací cesty zaručí absolventovi nejen kvalifikaci, ale i odpovídající stupeň vzdělání. Tento účel pak naplňuje aktuální potřeby resortu zdravotnictví i individuálních vzdělávacích možností a potřeb každého žáka/studenta.

Výhody pro žáka:

Ø již po 3. ročníku studia oboru Praktická sestra možnost získání výučního listu oboru Ošetřovatel, což umožní např. i výkon brigády ve zdravotnických zařízeních na pozici kvalifikovaného zdravotnického pracovníka s vyšším platovým ohodnocením (pokud se žákovi nepodaří úspěšně odmaturovat, získává alespoň tuto kvalifikaci);
Ø možnost přímého vstupu do 2. ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra na VOŠ, a tedy kratší doba studia k získání titulu Diplomovaný specialista;
Ø možnost nástupu na vyšší odbornou školu po ukončení 4. ročníku i v případě neúspěšně vykonané maturitní zkoušky(kterou může dokončit v průběhu studia VOŠ).

V porovnání s předcházejícím programem v minulých letech nejsou žádné nevýhody.
Pro zařazení žáka do tohoto modelu vzdělávání je třeba souhlas zákonného zástupce. Souhlas přiloží přijatí uchazeči k zápisovému lístku. Znění souhlasu najdete zde ->>

Tento obor se bude vyučovat jak v Trutnově, tak i v Červeném Kostelci. Definitivní umístění přijatých uchazečů bude řešeno na základě adresy místa bydliště a budeme se snažit v maximální možné míře vyhovět přání přijatých žáků.

 

Uchazeči budou přijímáni na základě:
A) výsledku písemného testu z českého jazyka 
B) výsledku písemného testu z matematiky 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky. 

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka
Získaný počet bodů z testu (maximálně 50) se bude násobit dvěma. Při hodnocení bodu A je tedy maximální počet bodů 100.

ad B) písemný test z matematiky 

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.

 

Odkaz na ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

 

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

4)  celkový průměrný prospěch

·     15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·     10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

5)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·        5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·        3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

6)  nejhorší prospěch v předmětech

·     5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm„4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.
ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·     Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body. (Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.

Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 216, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 25 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 15 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 7 bodů.
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A →B → C → D. Pokud by i tak došlo ke shodě v pořadí, rozhoduje součet absolutních průměrů z vysvědčení uvedených v bodu C.

Obor vzdělání:53-41-M/02  Nutriční asistent  (ŠVP Nutriční asistent)

denní forma vzdělávání

Bližší informace o přijímacím řízení k tomuto oboru najdete zde ->>.


Obor vzdělání:
53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví 
(ŠVP Masér ve zdravotnictví)

denní forma vzdělávání

Bližší informace o přijímacím řízení k tomuto oboru najdete zde ->>.

Opatření v oblasti příjímacího řízení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, určuje:

 (1) Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

(2) Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Kompletní znění opatření najdete na:  https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-rizeni

Přijímací řízení pro kombinovanou tříletou pomaturitní zkrácenou formu: 

1.      termín 

13. dubna 2023 - čtvrtek

  

2.      termín 

14. dubna 2023 - pátek

 

Uchazeč si vybere jeden z termínů, kdy absolvuje přijímací řízení na naší škole.

Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 10. a 11. května 2023.

Uchazeči o obor praktická sestra v kombinované formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem.

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2023 musí být odeslány škole, na kterou se uchazeč hlásí.

Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.
Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2023/24

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

kombinovaná

53-41-M/03

3 roky

1

30Obor vzdělání:  
53-41-M/03  Praktická sestra (ŠVP Praktická sestra, verze 02)

Kombinovaná forma vzdělávání – zkrácené tříleté studium
Uchazeči budou přijímáni na základě: 

A)   písemného testu z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ),

B)    výsledků maturitní zkoušky (doložených ověřenou kopií maturitního vysvědčení),

C)   zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi.

Přitom se hodnotí:
ad A) písemný test z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ).

Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 100, požadované minimum je 20 bodů.

ad B) dosažené výsledky z předchozí maturitní zkoušky:

·         celkový průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 20 bodů za vyznamenání,

·         15 bodů za prospěch do průměru 1,50 - tj. bez vyznamenání,

·         10 bodů při průměrném prospěchu v rozmezí od 1,51 do 2,00,

·         při průměrném prospěchu v rozmezí od 2,01 do 2,5 nejsou přiděleny preferenční body,

·         při průměrném prospěchu přesahujícím 2,5 je za každou další 1/10 přidělen záporný bod (tj.   -1).


Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 20.

 

ad C) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče,  zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi, možnost získání dalších preferenčních bodů v rozpětí:  0-10 b

Na potvrzeném samostatném dokladu uchazeč doloží:
pokud je zaměstnán v zdravotnickém či sociálním zařízení (5 bodů),
prokázaný zájem o zdravotnictví: aktivní práce v ČČK, účast v soutěžích v první pomoci apod. (5 bodů).

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů
10. 

Maximální počet bodů je 130 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.

Za splnění kritérií považováno nejméně 25 bodů  dosažených v sečtení bodů kritérií A+B+C. Za současného splnění podmínky minimálních 20 bodů z písemného testu z přírodopisu.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C .

Příklad písemného  testu z přírodopisu naleznete zde: http://www.szstrutnov.cz/stranka/vzorove-testy