Images-loading

Historie školy

Jak šla léta na SZŠ a VOŠZ Trutnov

HISTORIE ŠKOLY

POČÁTKY BUDOVY ŠKOLY
    Historie školy začíná 1. září 1949, kdy byly otevřeny dvě třídy prvního ročníku čtyřleté vyšší školy sociálně zdravotní s oborem zdravotní sestra. Nově zřízená škola se nacházela v centru Trutnova ve Školní ulici čp. 9 v budově městského muzea. Od 1. září 1950 byla přeměněna na vyšší zdravotní školu. Počátkem školního roku 1950-1951 se škola přestěhovala z objektu muzea do trutnovského gymnázia, ale už od roku 1953-54 se natrvalo přemístila do svého současného sídla do budovy č. 303 v dřívější Jiráskově, dnešní Procházkově ulici.

FORMY STUDIA, OBORY
    Škola poskytovala v průběhu let různé formy vzdělávání: dvouleté, tříleté a čtyřleté denní vzdělávání v oboru zdravotní a dětská sestra, dále pak dálkové studium, externí studium při zaměstnání, dvouleté pomaturitní kvalifikační večerní, denní dvouleté rekvalifikační studium rehabilitační pracovník, denní tříleté pomaturitní studium obor diplomovaný fyzioterapeut a dvouleté denní studium obor ošetřovatelka. Ve školním roce 1993-1994 bylo zahájeno vzdělávání v oboru všeobecná sestra, rokem 2004-2005 pokračuje oborem zdravotnický asistent. Od roku 2006-2007 škola nabízí také obor zdravotnické lyceum. Od roku 2007 je při střední škole i vyšší odborná škola zdravotnická, v níž se připravují studenti v oboru diplomovaná všeobecná sestra.
    Za dobu své existence prošla budova školy mnohými změnami a modernizacemi. Ke změně nevyhovujícího vytápění uhlím v kamnech např. přispěl požár tělocvičny v lednu 1968, při němž oheň zcela zničil tělocvičnu i střechu nad ní. V druhé polovině 90. let patřilo k nejvýznamnějším změnám ve škole vybudování plynové kotelny a zateplení všech chodeb, které tak mohly být postupně využívány k relaxaci a studiu žáků v době mimo vyučování. K modernizaci výuky a zefektivnění práce učitelů přispělo vybudování školní počítačové sítě v roce 1996. V roce 1997 bylo zřízeno školní informační centrum místo dosavadní učitelské a žákovské knihovny. Postupně bylo vybaveno počítači a vidoepřehrávači a umožňuje přístup k informacím z různých zdrojů. V období let 1997 a 1998 se uskutečnila rozsáhlá přestavba půdních prostorů na moderní učebny a kabinety. Škola tak získala dvě učebny pro vyučování německého a anglického jazyka, velkou učebnu pro výuku českého jazyka a latiny a menší učebnu dějepisu. Současně byly vybudovány tři další učebny v přízemí tzv. domečku, v prostorách dřívějšího školnického bytu. V souvislosti s těmito přestavbami mohla nastat změna ve využívání všech školních prostor. Vybavení prakticky všech učeben se změnilo v souladu s jejich odborným zaměřením tak, že získaly charakter odborných učeben. Třídy byly vybaveny televizory a videopřehrávači a v posledních letech také PC napojené na internet s dataprojektory. Práci s internetem a zdravotnickými programy umožnilo vybudování druhé počítačové učebny z odborné učebny ošetřovatelství.
    Ke zkvalitnění hygienických a sociálních podmínek přispělo vybudování nových žákovských toalet v roce 2003. V roce 2009 byla dokončena největší investiční akce, při níž byly vybudovány nové žákovské šatny a sociální zařízení v suterénu pod tělocvičnou. V suterénních prostorách byla současné rekonstruována učebna pro dálkové studium a vybudovány dva nové kabinety.

SOUTĚŽE V PRVNÍ POMOCI
    Kromě vzdělávání patřily k životu školy i další související aktivity. Byly to např. každoroční celonárodní soutěže v první předlékařské pomoci, kterých se žáci školy zúčastňovali pravidelně od roku 1969. V roce 1975 v Gottwaldově obsadili první místo a po tomto úspěchu byla škola pověřena ministerstvem zdravotnictví organizací soutěže v následujícím roce. V současné době je poskytování první pomoci vyučovacím předmětem. Každý rok se konají třídní kola soutěže a vítězné hlídky pak postupují do celoškolního kola. Žáci s nejlepšími výsledky reprezentují školu v celostátní soutěži s mezinárodní účastí v Brně.

VÝMĚNNÉ POBYTY, EXKURSE, JAZYKOVÉ OLYMPIÁDY
    Nemalý význam měly i osmidenní výchovně vzdělávací pobyty v Postupimi v bývalé NDR, které se konaly celých dvacet tři let, a desetidenní výměnné pobyty, kdy žákyně školy pracovaly společně s německými ve zdravotnických zařízeních v Postupimi. V letech 1998 – 2000 se podařilo uskutečnit tři výměnné pobyty s francouzským lyceem ve Phalsbourgu v Lotrinsku, které byly dobrou příležitostí k poznání francouzského zdravotnictví i ke kulturnímu poznávání Francie a francouzského způsobu života.
    K dalšímu zvyšování odbornosti a kvalifikovanosti učitelů přispívaly různé zahraniční exkurze do špičkových zdravotnických zařízení, např. do univerzitní nemocnice ve Vídni v roce 1996 a Vojtova rehabilitačního centra v Římě v roce 1997. Rovněž žáci se zúčastnili celé řady zájezdů zejména do německy mluvících zemí – do Vídně, Drážďan apod.
    Dlouholetou tradici mají ve škole olympiády v angličtině, němčině i v českém jazyce. Úspěšní žáci pak reprezentují školu v dalších kolech.

ČASOPIS KRVINKA
    V roce 1996 začal vycházet školní časopis Krvinka, který dává žákům prostor k vyjádření jejich názorů, rozvíjí jejich vyjadřovací schopnosti a nadaným žákům umožňuje prezentovat jejich uměleckou tvorbu v podobě básní, prózy i ilustrací. V roce 2003 se Krvinka umístila v soutěži o nejlepší školní časopis vyhlášené Nadačním fondem Josefa Luxe na prvním místě, v roce 2004 byl časopis vyhodnocen jako třetí a v následujícím roce opět získal nejlepší umístění. Nejaktivnější přispěvatel časopisu se stává Osobností Krvinky pro daný rok.

RECITAČNÍ SOUTĚŽE
    Každým rokem se ve škole pořádají recitační soutěže. Škola byla až do roku 2007 organizátorem celorepublikové soutěže v uměleckém přednesu zdravotnických škol nazvané Poetica Corcontica. V roce 2008 se stala soutěž putovní a poprvé se konala jinde než v Trutnově, a to v Karlových Varech. Žákyně školy se v ní umístila jako třetí v kategorii prózy.

SOUTĚŽE MISS SZŠ
    Počátky této akce se datují rokem 1996, kdy se soutěž konala poprvé. Odvážné žákyně předváděly nejen svoji schopnost dobře vypadat, ale hlavně svoje dovednosti v různých činnostech, kterým se věnovaly, vtip a umění okouzlit diváky i porotu. Některé dívky soutěž inspirovala k tomu, že se začaly vážně zajímat o kariéru modelky. Součástí této akce, která je vždy vyvrcholením prvního pololetí, je také vyhodnocení nejúspěšnějších a nejaktivnějších žáků školy.

OŠETŘOVATELSKÉ DNY
    Po vstupu ČR do Evropské unie se změnil systém dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků na tzv. kreditní systém. Pro uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání je třeba získávat určitý počet kreditů v daném období. Proto se zvýšil zájem všech sester se dále vzdělávat. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Trutnově vzhledem k této změně již pravidelně na podzim a na jaře pořádá konferenci – Ošetřovatelské dny - pro všeobecné sestry v regionu. Konferencí se zúčastnilo již přes 1200 všeobecných sester. Všechny přednášky byly akreditovány u České asociace sester, která je garantem dalšího vzdělávání sester.

JUBILEA
    Bezpochyby nejvýznamnějším výročím bylo v září 1999 padesát let existence školy. Žáci za pomoci učitelů při této příležitosti nacvičili divadelní pásmo, které představilo různé úseky z minulosti školy, např. spartakiády nebo bramborové brigády, výjevy z vyučování apod. Pásmo se pak stalo součástí pestrého programu pro žáky i pro abiturienty školy, kteří se do Trutnova sjeli, a setkalo se s velkým úspěchem. Součástí oslav výročí bylo také setkání bývalých studentů s učiteli a prohlídka školy. K padesátému výročí svého působení škola vydala almanach, který je cenným zdrojem o historii školy a obsahuje také seznamy maturantů v jednotlivých letech, učitelů i dalších zaměstnanců.