Images-loading

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov vyhlašuje

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo 

Přijímací řízení:

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru
Praktická sestra v dálkové formě vzdělávání – tříletá zkrácená pomaturitní forma
Bližší informace najdete v přiloženém souboru


2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 do oborů vzdělání:   

 

·        Praktická sestra v dálkové formě vzdělávání – tříletá zkrácená pomaturitní forma

 Přijímací řízení pro dálkovou tříletou pomaturitní zkrácenou formu:

 

1.      termín

 

24. srpna 2021 - úterý

 

 

 

Uchazeči o obor praktická sestra v dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem.

 

Termín podání přihlášek: do 6. srpna 2021 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.

Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.

 

 

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

dálková

53-41-M/03

3 roky

1

34Obor vzdělání:   53-41-M/03  Praktická sestra (ŠVP Praktická sestra, verze 02)

Dálková forma vzdělávání – zkrácené tříleté studium

Uchazeči budou přijímáni na základě:

 

A)    písemného testu z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ),

B)    výsledků maturitní zkoušky (doložených ověřenou kopií maturitního vysvědčení),

C)    zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi.


Přitom se hodnotí:


ad A) písemný test z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ).

Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 100, požadované minimum je 20 bodů.

ad B) dosažené výsledky z předchozí maturitní zkoušky:

·         celkový průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 20 bodů za vyznamenání,

·         15 bodů za prospěch do průměru 1,50 - tj. bez vyznamenání,

·         10 bodů při průměrném prospěchu v rozmezí od 1,51 do 2,00,

·         při průměrném prospěchu v rozmezí od 2,01 do 2,5 nejsou přiděleny preferenční body,

·         při průměrném prospěchu přesahujícím 2,5 je za každou další 1/10 přidělen záporný bod (tj.   -1).


Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 20.

 

ad C) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče,  zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi, možnost získání dalších preferenčních bodů v rozpětí:  0-10 b

Na potvrzeném samostatném dokladu uchazeč doloží:

  • pokud je zaměstnán v zdravotnickém či sociálním zařízení (5 bodů),
  • prokázaný zájem o zdravotnictví: aktivní práce v ČČK, účast v soutěžích v první pomoci apod. (5 bodů).

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 10.

 

Maximální počet bodů je 130 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.

Za splnění kritérií považováno nejméně 25 bodů  dosažených v sečtení bodů kritérií A+B+C. Za současného splnění podmínky minimálních 20 bodů z písemného testu z přírodopisu.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C . 


1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 do oborů vzdělání:   - Ukončeno

 

  • ·        Zdravotnické lyceum v denní formě vzdělávání
  • ·        Praktická sestra v denní formě vzdělávání 
  • ·        Obchodní akademie v denní formě vzdělávání
  • ·        Praktická sestra v dálkové formě vzdělávání – tříletá pomaturitní zkrácená forma

Přijímací řízení pro denní formu:

 

Povinným kritériem školy pro přijímací řízení je účast uchazeče na Jednotné přijímací zkoušce v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Odkaz na bližší informace:

Zákony

Vyhlášky

Opatření obecné povahy MŠMT

 

Informace pro uchazeče o středním vzdělávání !

Tyto přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se uskuteční dne - 

 

1.      termín

 

12. dubna 2021 - pondělí

 

 

2.      termín

 

13. dubna 2021 - úterý

 

·       Bližší informace k termínům:  Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021  [PDF, 245 kB]

 

Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 12. a 13. května 2021.

 

Uchazeči o obor praktická sestra v denní formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu a k výkonu povolání potvrzenou lékařem.

 

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2021 musí být odeslány škole, na kterou se uchazeč hlásí.

 

Adresa pro zasílání přihlášek:

 

VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov

Procházkova 303

541 01 Trutnov

Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.

 

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání v denní formě pro školní rok 2021/2022

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Zdravotnické lyceum

(ŠVP Promedicus)

denní

78-42-M/04

4 roky

1

30

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

denní

53-41-M/03

4 roky

2

60

Obchodní akademie

(ŠVP OA Trutnov)

denní

63-41-M/02

4 roky

2

52

 

Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2021/2022  do oborů vzdělání
Obor vzdělání: 

  
78-42-M/04 
Zdravotnické lyceum (ŠVP Promedicus) denní forma vzdělávání

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A) výsledku písemného testu z českého jazyka

 

B) výsledku písemného testu z matematiky

 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

 

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi

 

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka


Body z tohoto testu (maximum je 50) se následně násobí dvěma. Při hodnocení bodu A je tedy maximální počet bodů 100.

 

ad B) písemný test z matematiky

 

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

 

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu), budou se započítávat lepší výsledky testů.

 

Odkaz na ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

 

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky. Pololetní vysvědčení z předposledního ročníku se započítává dvakrát!


Z každého ze dvou vysvědčení se hodnotí:

1)   celkový průměrný prospěch

·      25 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·      15 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

2)   prospěch z profilových předmětů - přírodopis, český jazyk a hlavní (první) cizí jazyk (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu) z vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky. Pololetní vysvědčení z předposledního ročníku se započítává dvakrát!

·         8 kladných bodů za hodnocení stupněm „1“,

·         4 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

3)   nejhorší prospěch v předmětech z vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky. Pololetní vysvědčení z předposledního ročníku se započítává dvakrát!

·      8 záporných bodů za každé hodnocení stupněm „4“,

·      20 záporných bodů za každé hodnocení stupněm „5“,

·      30 záporných bodů za hodnocení chování stupněm „2“,  

·      40 záporných bodů za hodnocení chování stupněm „3“.

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 147.


ad D) zohlednění dalších skutečností v průběhu posledních tří ročníků povinné školní docházky, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně - 5 bodů.

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní úrovně - 2 body.

·      Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) -4 body. (Nutno doložit na samostatném dokladu.)

·      Dobrovolnické aktivity v období od února 2020 do ledna 2021 (např. pomoc důchodcům nebo ohroženým skupinám – nutno doložit potvrzením instituce, která dobrovolnictví organizovala – např. Charita, ČČK, sociální zařízení) - 5 bodů.

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 16.
Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 313, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 30 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 20 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 8 bodů.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C → D.

Obor vzdělání:   

53-41-M/03  Praktická sestra  (ŠVP Praktická sestra) denní forma vzdělávání

 

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A) výsledku písemného testu z českého jazyka

 

B) výsledku písemného testu z matematiky

 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

 

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi

 

Přitom se hodnotí:
ad A) písemný test z českého jazyka

 

Body z tohoto testu (maximum je 50) se následně násobí dvěma. Při hodnocení bodu A je tedy maximální počet bodů 100.

 

ad B) písemný test z matematiky

 

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

 

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu), budou se započítávat lepší výsledky testů.

 

Odkaz na ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

 

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky. Pololetní vysvědčení z předposledního ročníku se započítává dvakrát!

Z každého ze dvou vysvědčení se hodnotí:

4)   celkový průměrný prospěch

·      25 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·      15 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

5)   prospěch z profilových předmětů - přírodopis, český jazyk a hlavní (první) cizí jazyk (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu) z vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky. Pololetní vysvědčení z předposledního ročníku se započítává dvakrát!

·         8 kladných bodů za hodnocení stupněm „1“,

·         4 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

6)   nejhorší prospěch v předmětech z vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky. Pololetní vysvědčení z předposledního ročníku se započítává dvakrát!

·      8 záporných bodů za každé hodnocení stupněm „4“,

·      20 záporných bodů za každé hodnocení stupněm „5“,

·      30 záporných bodů za hodnocení chování stupněm „2“ 

·      40 záporných bodů za hodnocení chování stupněm „3“.

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 147.


ad D) zohlednění dalších skutečností v průběhu posledních tří ročníků povinné školní docházky, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně - 5 bodů.

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní úrovně - 2 body.

·      Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) -4 body. (Nutno doložit na samostatném dokladu.)

·      Dobrovolnické aktivity v období od února 2020 do ledna 2021 (např. pomoc důchodcům nebo ohroženým skupinám – nutno doložit potvrzením instituce, která dobrovolnictví organizovala – např. Charita, ČČK, sociální zařízení) - 5 bodů.

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 16.
Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 313, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 25 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 15 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 6 bodů.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C → D.


Přijímací řízení pro dálkovou tříletou pomaturitní zkrácenou formu:

 

1.      termín

 

12. dubna 2021 - pondělí

 

 

2.      termín

 

13. dubna 2021 - úterý

 

Uchazeč si vybere jeden z termínů, kdy absolvuje přijímací řízení na naší škole.

 

Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 12. a 13. května 2021.

 

Uchazeči o obor praktická sestra v dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem.

 

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2021 musí být odeslány škole, na kterou se uchazeč hlásí.

Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.

 

 Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

dálková

53-41-M/03

3 roky

1

34Obor vzdělání:   

53-41-M/03  Praktická sestra (ŠVP Praktická sestra, verze 02) 
Dálková forma vzdělávání – zkrácené tříleté studium

 Pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku !!!!!

Uchazeči budou přijímáni na základě:

 

A)   písemného testu z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ),

B)    výsledků maturitní zkoušky (doložených ověřenou kopií maturitního vysvědčení),

C)   zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi.

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ).

Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 100, požadované minimum je 20 bodů.

ad B) dosažené výsledky z předchozí maturitní zkoušky:

·         celkový průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 20 bodů za vyznamenání,

·         15 bodů za prospěch do průměru 1,50 - tj. bez vyznamenání,

·         10 bodů při průměrném prospěchu v rozmezí od 1,51 do 2,00,

·         při průměrném prospěchu v rozmezí od 2,01 do 2,5 nejsou přiděleny preferenční body,

·         při průměrném prospěchu přesahujícím 2,5 je za každou další 1/10 přidělen záporný bod (tj.   -1).


Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 20.

 

ad C) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče,  zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi, možnost získání dalších preferenčních bodů v rozpětí:  0-10 b

Na potvrzeném samostatném dokladu uchazeč doloží:

  • pokud je zaměstnán v zdravotnickém či sociálním zařízení (5 bodů),
  • prokázaný zájem o zdravotnictví: aktivní práce v ČČK, účast v soutěžích v první pomoci apod. (5 bodů).

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 10.

 

Maximální počet bodů je 130 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.

Za splnění kritérií považováno nejméně 25 bodů  dosažených v sečtení bodů kritérií A+B+C. Za současného splnění podmínky minimálních 20 bodů z písemného testu z přírodopisu.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C .

Příklad písemného  testu z přírodopisu naleznete zde: http://www.szstrutnov.cz/stranka/vzorove-testy


VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
kritéria pro přijetí - 2.kolo DS
pdf 261.28 kB
icon
Kritéria pro přijetí uchazečů
pdf 375.39 kB
icon
Informace pro uchazeče
pdf 248.62 kB
icon
Informace uchazečům
pdf 317.79 kB