Images-loading

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov vyhlašuj

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo

Přijímací řízení:
2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 do oborů vzdělání:
- Masér ve zdravotnictví
- Nutriční asistent
- Praktická sestra

Přijímací řízení pro denní formu:
Zákony
Zákonč. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2021 [PDF, 608 kB]
Vyhlášky
Vyhláškač. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinnémod 7.5. 2020 [PDF, 98 kB]
Vyhláškač. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,ve znění účinném od 1. 1. 2021 [PDF, 1,32 MB]

Termín podání přihlášek: do 11. 5. 2022 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí. Výsledky budou zveřejněny 12.5. 2022 do 11 hodin.
Všichni uchazeči musí v přihlášce doložit lékařsképotvrzeni, ze mohou daný obor studovat a poté vykonávat.

 • Adresa pro zasílánípřihlášek:

  VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov Procházkova 303541 01 Trutnov


  Předpokládané počty přijatých uchazečů ve druhémkole ke vzdělávání v denní formě pro školní rok 2022/23

   

  Obor vzdělání

  Forma

  Kód oboru

  Délka studia

  Počet tříd

  Míst k přijetí

  Masér ve zdravotnictví 1)

  denní

  53-41-M/04

  4 roky

  1

  minimálně 8

  Nutriční asistent 1)

  denní

  53-41-M/02

  4 roky

  1

  minimálně 10

  Praktická sestra 1)

  denní

  53-41-M/03

  4 roky

  3

  minimálně 4

    1) Pouze v Červeném Kostelci


  Kritéria propřijetí uchazečů pro školní rok 2022/2023
   
  ve druhém kole  


  Uchazeči budou přijímáni na základě:

  výsledkůvysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plnípovinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebovíceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

  O pořadí přijímaných uchazečů bude rozhodovat:

  1.    Součet průměrů, zaokrouhlený na dvě desetinnámísta, z pololetního a závěrečného vysvědčení předposledního ročníku apololetního vysvědčení posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plnínebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základníškoly nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky. Nižšísoučet znamená lepší pořadí.

  2.    Součet dle bodu 1. nesmí přesáhnout hodnotu7,00.

  3.    Uchazeč nesmí býthodnocen v žádném z předmětů na uvedených vysvědčeních stupněm nedostatečnýa nesmí býthodnocen jiným stupněm z chování než velmidobré“.

  4.    V případě shody dle bodu 1. rozhoduje nižšísoučet známek z předmětu „přírodopis“, případně předmětu, který obsahověpředmětu přírodopis odpovídá (pomocné kriterium A). Pokud ani toto kritérium o pořadí nerozhodne,rozhoduje lepší průměr z pololetního vysvědčení posledního ročníku (pomocné kriterium B).

  RNDr.Bc. Roman Hásek, Ph.D. - ředitel školy
 • 1. kolo přijímacíhořízení pro školní rok 2022/2023 do oborů vzdělání:   
   

  • ·       Zdravotnickélyceum v denní formě vzdělávání
  • ·       Praktická sestrav denní formě vzdělávání
  • ·       Nutriční asistentv denní formě vzdělávání
  • ·       Masér vezdravotnictví v denní formě vzdělávání
  • ·       Obchodní akademiev denní formě vzdělávání

   

Přijímací řízení pro denníformu:

Povinným kritériem pro přijímací řízeníje účast uchazeče na Jednotnépřijímací zkoušce v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitnízkouškou. Ta je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., opředškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školskýzákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

 

Odkaz na bližšíinformace:
https://prijimacky.cermat.cz/ 

Vyhláškak přijímacímu řízení:
https://prijimacky.cermat.cz/pravni-predpisy

 

Tyto přijímacízkoušky z českého jazyka a matematiky se uskuteční dne- 

 

1.      termín

 

12. dubna 2022 - úterý

 

              2.      termín

 

13. dubna 2022 - středa

 

Bližší informace k termínům na:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Náhradní termíny jsoupotom stanoveny na 10. a 11. května 2022.


Všechny přijímací písemné testy se budoukonat v Trutnově.

Uchazeči o obor praktická sestra,nutriční asistent a masér ve zdravotnictví v denní formě vzdělávánímusí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu ak výkonu povolání potvrzenou lékařem.

 

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2022 musí být doručeny škole, nakterou se uchazeč hlásí.

 

Adresa pro zasílání přihlášek:

 

VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov
Procházkova 303

541 01 Trutnov


Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukounebo do datové schránky (uvedené na přihlášce) podrobné pokyny.
 

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání v denníformě pro školní rok 2022/23 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Zdravotnické lyceum

(ŠVP Promedicus) pracoviště Trutnov

denní

78-42-M/04

4 roky

1

30

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

pracoviště Trutnov i Červený Kostelec

denní

53-41-M/03

4 roky

3

78

Nutriční asistent

(SVP Nutriční asistent)

pracoviště Červený Kostelec

denní

53-41-M/02

4 roky

1

15

Masér ve zdravotnictví

(ŠVP Masér ve zdravotnictví)

pracoviště Červený Kostelec

denní

53-41-M/04

4 roky

1

15

Obchodní akademie

(ŠVP OA Trutnov)

pracoviště Trutnov

denní

63-41-M/02

4 roky

2

52
Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2022/2023 do oborů vzdělávání
Obor vzdělání:   78-42-M/04  Zdravotnické lyceum(ŠVP Promedicus)
denní formavzdělávání

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A) výsledku písemného testu z českého jazyka 

B) výsledku písemného testu z matematiky 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, vekterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splněnípovinné školní docházky. 

D) zohlednění dalšíchskutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazečes ohledem na budoucí profesi

 

Přitom se hodnotí:
ad A) písemný test z českéhojazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50.


ad B) písemný test z matematiky 

Přihodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

 

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledemke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.

 

Odkazna ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testybudou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, nazákladě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

 

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečnévysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčeníz posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnouškolní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletéhogymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčeníse hodnotí:

1)  celkový průměrný prospěch

·     15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí býthodnocení stupněm „4“,

·     10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí býthodnocení stupněm „5“,

2)  prospěch z profilového předmětu –přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí sepředmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·        5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·        3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

3)  nejhorší prospěch v předmětech

·     5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm„4" a „5".

Při hodnocení bodu C jemaximální počet bodů 60.

ad D) zohlednění dalšíchskutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejménase zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem nabudoucí profesi

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo napotvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě vevědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo napotvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě vevědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·     Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěživ první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědnémkroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body.(Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.
Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou,event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 166, daný součtem všech výše uvedených kritériíA+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 25 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B.Z kritéria A je potom požadováno nejméně 12 bodů a z kritéria B jepožadováno nejméně 8 bodů.
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadívětší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A →B → C → D. Pokud by i tak došlo ke shodě v pořadí, rozhodujesoučet absolutních průměrů z vysvědčení uvedených v bodu C.

 

Obor vzdělání:  53-41-M/03  Praktická sestra  (ŠVP Praktická sestra)

denní formavzdělávání

 naše škola se od září roku 2022 připojuje k pokusnému ověřováníMŠMT a zavádí nový model vzdělávání žáků v ošetřovatelských oborech,tzv. stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N veskupině oborů vzdělání 53 – Zdravotnictví ve středních a vyšších odbornýchškolách.

Účelem tohoto modelu je vytvořeníefektivní stupňovité a zkrácenévzdělávací cesty v ošetřovatelských oborech vzdělání, kde v rámci studiamaturitního oboru vzdělání získá úspěšný žák nejprve výuční list(Ošetřovatelství I. stupně), následně maturitní zkoušku (Ošetřovatelství II.stupně) a následně je bez přijímací zkoušky přijat do 2. ročníku akreditovanéhooboru vzdělání vyšší odborné školy zakončeného absolutoriem (OšetřovatelstvíIII. stupně). Každý absolvovaný stupeň vzdělávací cesty zaručí absolventovinejen kvalifikaci, ale i odpovídající stupeň vzdělání. Tento účel pak naplňujeaktuální potřeby resortu zdravotnictví i individuálních vzdělávacích možností apotřeb každého žáka/studenta.

 Výhody pro žáka:

Ø již po 3. ročníku studia oboru Praktická sestra možnost získání výučního listu oboruOšetřovatel, což umožní např. i výkon brigády ve zdravotnických zařízeních napozici kvalifikovaného zdravotnického pracovníka s vyšším platovýmohodnocením (pokud se žákovi nepodaří úspěšně odmaturovat, získává alespoň tutokvalifikaci);

Ø možnostpřímého vstupu do 2. ročníku programuDiplomovaná všeobecná sestra na VOŠ, a tedy kratší doba studiak získání titulu Diplomovaný specialista;

Ø možnost nástupu na vyšší odbornou školu poukončení 4. ročníku i v případě neúspěšně vykonané maturitní zkoušky(kterou může dokončit v průběhu studia VOŠ).

V porovnánís předcházejícím programem v minulých letech nejsou žádné nevýhody.
Pro zařazení žáka do tohotomodelu vzdělávání je třeba souhlas zákonného zástupce. Souhlas přiloží přijatíuchazeči k zápisovému lístku. Znění souhlasu najdete zde ->>

Tento obor se bude vyučovat jakv Trutnově, tak i v Červeném Kostelci. Definitivní umístění přijatýchuchazečů bude řešeno na základě adresy místa bydliště a budeme se snažitv maximální možné míře vyhovět přání přijatých žáků.

 

Uchazeči budou přijímáni na základě:
A) výsledku písemného testu z českého jazyka 

B) výsledku písemného testu z matematiky 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, vekterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splněnípovinné školní docházky. 

D) zohlednění dalšíchskutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazečes ohledem na budoucí profesi

 Přitom se hodnotí:

ad A) písemný testz českého jazyka
Získaný počet bodů z testu (maximálně 50) se bude násobit dvěma. Přihodnocení bodu A je tedy maximální počet bodů 100.

ad B) písemný test z matematiky 

Přihodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledemke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.

 

Odkazna ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testybudou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, nazákladě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

 

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečnévysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčeníz posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnouškolní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletéhogymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčeníse hodnotí:

4)  celkový průměrný prospěch

·     15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí býthodnocení stupněm „4“,

·     10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí býthodnocení stupněm „5“,

5)   prospěchz profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmětpřírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právěz přírodopisu)

·        5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·        3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

6)  nejhorší prospěch v předmětech

·     5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm„4" a „5".

Při hodnocení bodu C jemaximální počet bodů 60.
ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčujívhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální acharakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo napotvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě vevědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo napotvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě vevědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·     Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěživ první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědnémkroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body.(Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální početbodů 6.

Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu Dje třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konánípřijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 216, daný součtem všech výše uvedenýchkritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 25 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B.Z kritéria A je potom požadováno nejméně 15 bodů a z kritéria B jepožadováno nejméně 7 bodů.
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadívětší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A →B → C → D. Pokud by i tak došlo ke shodě v pořadí, rozhodujesoučet absolutních průměrů z vysvědčení uvedených v bodu C.

Obor vzdělání:53-41-M/02  Nutriční asistent  (ŠVP Nutriční asistent)

denní formavzdělávání

Tento obor se bude vyučovatv Červeném Kostelci.

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A) výsledku písemného testu z českého jazyka 

B) výsledku písemného testu z matematiky 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, vekterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splněnípovinné školní docházky. 

D) zohlednění dalšíchskutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazečes ohledem na budoucí profesi

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný testz českého jazyka
Získaný počet bodů z testu (maximálně 50) se bude násobit dvěma. Přihodnocení bodu A je tedy maximální počet bodů 100.  

ad B) písemný test z matematiky 

Přihodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledemke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.

 

Odkazna ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testybudou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, nazákladě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

 

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečnévysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčeníz posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnouškolní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletéhogymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčeníse hodnotí:

7)  celkový průměrný prospěch

·     15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí býthodnocení stupněm „4“,

·     10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí býthodnocení stupněm „5“,

8)   prospěchz profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmětpřírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právěz přírodopisu)

·        5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·        3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

9)  nejhorší prospěch v předmětech

·     5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm„4" a „5".

Při hodnocení bodu C jemaximální počet bodů 60.

ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčujívhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální acharakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo napotvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě vevědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo napotvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě vevědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·     Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěživ první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědnémkroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body.(Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální početbodů 6.

Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu Dje třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konánípřijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 216, daný součtem všech výše uvedenýchkritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 20 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B.Z kritéria A je potom požadováno nejméně 10 bodů a z kritéria B jepožadováno nejméně 7 bodů.
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadívětší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A →B → C → D. Pokud by i tak došlo ke shodě v pořadí, rozhodujesoučet absolutních průměrů z vysvědčení uvedených v bodu C

 

Obor vzdělání:53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví  (ŠVP Masérve zdravotnictví)
denní formavzdělávání

Tento obor se bude vyučovatv Červeném Kostelci. 

Uchazeči budou přijímáni na základě:
A) výsledku písemného testu z českého jazyka 

B) výsledku písemného testu z matematiky 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, vekterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splněnípovinné školní docházky. 

D) zohlednění dalšíchskutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazečes ohledem na budoucí profesi


Přitom se hodnotí:

ad A) písemný testz českého jazyka
Získaný počet bodů z testu (maximálně 50) se bude násobit dvěma. Přihodnocení bodu A je tedy maximální počet bodů 100.  

ad B) písemný test z matematiky 

Přihodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledemke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.

 

Odkazna ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testybudou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, nazákladě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

 

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečnévysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčeníz posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnouškolní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletéhogymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčeníse hodnotí:

10)            celkový průměrný prospěch

·     15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí býthodnocení stupněm „4“,

·     10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí býthodnocení stupněm „5“,

11)            prospěch z profilového předmětu –přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí sepředmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·        5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·        3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

12)        nejhorší prospěch v předmětech

·     5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm„4" a „5".

Při hodnocení bodu C jemaximální počet bodů 60.
ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčujívhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální acharakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo napotvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě vevědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo napotvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostnínebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·     Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěživ první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědnémkroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body.(Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální početbodů 6.
Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu Dje třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konánípřijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 216, daný součtem všech výše uvedených kritériíA+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 25 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B.Z kritéria A je potom požadováno nejméně 15 bodů a z kritéria B jepožadováno nejméně 7 bodů.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadívětší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A →B → C → D. Pokud by i tak došlo ke shodě v pořadí, rozhodujesoučet absolutních průměrů z vysvědčení uvedených v bodu C

 

Obor vzdělání:63-41-M/02  Obchodní akademie  (ŠVP Obchodní akademie)
denní formavzdělávání
 

Uchazeči budou přijímáni na základě:
A) výsledku písemného testu z českého jazyka 

B) výsledku písemného testu z matematiky 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, vekterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splněnípovinné školní docházky.

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný testz českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50.

ad B) písemný test z matematiky 

Přihodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledemke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.

 

Odkazna ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testybudou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, nazákladě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

 

AdC) výsledků  vysvědčení z posledních dvou ročníků (závěrečné vysvědčeníz předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku),ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splněnípovinné školní docházky.

Body se vypočítávají z prospěchu z druhéhopololetí předposledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 8. třídyZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledníhoročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ). Za každývýsledný prospěch z jednoho vysvědčení může uchazeč získat maximálně 25bodů, v součtu tedy maximálně 50bodů.

Ubodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ,víceleté gymnázium), budeme vycházet vždy ze známek sedmi hlavních předmětů - český jazyk, první a druhý cizí jazyk,matematika, fyzika, zeměpis, dějepis, případně z podobně zaměřenýchpředmětů. Za jedničku neodečítáme žádné body, za dvojku odečítáme 1 bod, zatrojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 15 bodů. Uchazeč se samými jedničkamiz výše uvedených předmětů na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, vpřípadě jedné dvojky 49 bodů atp.

Maximální počet bodů je 150 daný součtemve všech výše uvedených kritériích A+B+C.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 25 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B.Z kritéria A je potom požadováno nejméně 15 bodů a z kritéria B jepožadováno nejméně 7 bodů.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne víceuchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích vpořadí: B → A → C .