Images-loading

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
UCHAZEČI O STUDIUM

Nová kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 budou zveřejněna 31. ledna 2018

 PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
Vyhláška č. 353/2016 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

NEAKTUÁLNÍ - PLATNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ UCHAZEČŮ PRO SŠ 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,
Trutnov, Procházkova 303

 vyhlašuje

Přijímací řízení:

 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do oborů vzdělání:   


·    Zdravotnické lyceum v denní formě vzdělávání

·    Zdravotnický asistent v denní formě vzdělávání

Přijímací řízení pro denní formu: 

Povinným kritériem pro přijímací řízení je účast uchazeče na Jednotné přijímací zkoušce v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Ta je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.


Odkaz na bližší informace: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html


Vyhláška k přijímacímu řízení: https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202017/Vyhlaska_353-2016_prijimaci-rizeni-SS.pdf


Tyto přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se uskuteční dne - 

 

1.      termín 

12. dubna 2017 - středa

 

                                2.      termín

 

19. dubna 2017 - středa

 

Bližší informace k termínům na: https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202017/JPZ-schema_radny-termin_2017_1.pdf

Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 11. a 12. května 2017. 

Uchazeči o obor zdravotnický asistent v denní formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu a k výkonu povolání potvrzenou lékařem.

 

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2017 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.

Všichni přihlášení uchazeči obdrží doporučeně pozvánky s podrobnými pokyny.

 


Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2017/18

 

Obor vzdělání

forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Zdravotnické lyceum

(ŠVP Promedicus)

denní

78-42-M/04 

4 roky

1

30

Zdravotnický asistent 

(ŠVP Praktická sestra, verze 02)

denní

53-41-M/01 

4 roky

2

60

 
Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2017/2018  do oborů vzdělání

                                    Obor vzdělání:    78-42-M/04  Zdravotnické lyceum (ŠVP Promedicus)

denní forma vzdělávání

 Uchazeči budou přijímáni na základě:


A) výsledku písemného testu z českého jazyka 

B) výsledku písemného testu z matematiky

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka

Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50.
za špatnou odpověď se body neodečítají

ad B) písemný test z matematiky

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50. 

za špatnou odpověď se body neodečítají


Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu), budou se započítávat lepší výsledky testů.

Odkaz na ukázkové testy:

http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-po-ps-1404035118.html

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.


ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

1)   celkový průměrný prospěch

·      15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“

·      10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“

2)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·         5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·         3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

3)   nejhorší prospěch v předmětech

·      5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm „4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.

ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·      Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body. (Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.
Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 166, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 15 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 5 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 5 bodů.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C → D.

                                                   

                                                               Obor vzdělání: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (ŠVP Praktická sestra, verze 02)

denní forma vzdělávání

 Uchazeči budou přijímáni na základě:


A) výsledku písemného testu z českého jazyka

B) výsledku písemného testu z matematiky

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka

Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50.
za špatnou odpověď se body neodečítají

ad B) písemný test z matematiky

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50. 

za špatnou odpověď se body neodečítají


Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu), budou se započítávat lepší výsledky testů.

Odkaz na ukázkové testy:

http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-po-ps-1404035118.html

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.


ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

4)   celkový průměrný prospěch

·      15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“

·      10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“

5)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·         5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·         3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

6)   nejhorší prospěch v předmětech

·      5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm „4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.

ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·      Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body. (Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.
Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 166, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 15 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 5 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 5 bodů.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C → D.


  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ UCHAZEČŮ PRO VOŠ

Obor

Kapacita

Přijímací řízení

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti


53-41-N/1.
Diplomovaná všeobecná sestra

Denní forma vzdělávání

44

ANO

ANOTermín podání přihlášky pro 4. kolo přijímacího řízení je do 18. 10. 2017


Přijímací řízení pro 4. kolo pro školní rok 2017/18  se bude konat  30. 10. 2017Termín podání přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení je do 14. 9. 2017

Přijímací řízení pro 3. kolo pro školní rok 2017/18  se bude konat  22. 9. 2017


Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 31. 5. 2017

Přijímací řízení pro 1. kolo pro školní rok 2017/18  se bude konat  21.6. 2017


Termín podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení je do 15. 8. 2017

Přijímací řízení pro 2. kolo pro školní rok 2017/18  se bude konat  24.8. 2017Kriteria pro přijetí uchazečů stanovená ředitelem školy: Kritéria přijímacího řízení na obor, která jsou platná pro všechna kola přijímacího řízení v roce 2017/18. V přijímacím řízení budou  hodnoceny počty bodů:           A)výsledky maturitní zkoušky           B) výsledky předchozího vzdělávání vyjádřené na vysvědčení ze střední školy ( konec 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku).V případě bodové shody v bodu B) rozhodne o pořadí přijatých studentů absolutní průměr ze všech vysvědčení získaných na SŠ ( tzn. závěrečná vysvědčení z 1.,2. a 3. ročníku a pololetní vysvědčení za 4. ročník).          C) zdravotní způsobilost  ke studiu a výkonu povolání          D) povinná účast na ústním pohovoruicon
Přijímací kritéria 2017/18
pdf 327.59 kB
icon
Přihláška na SŠ denní
xlsx 27.4 kB