Images-loading

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
UCHAZEČI O STUDIUM

Výsledky třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

- dálková forma studia

Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

- dálková forma studia

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

- dálková forma studia 
- denní forma studia

Ředitel Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Trutnov, Procházkova 303 vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 do oborů vzdělávání:
 ·        Zdravotnické lyceum v denní formě vzdělávání

 Činnost SŠ bude s účinností od 1. 7. 2018 vykonávat příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov.

 Přijímací řízení pro denní formu:

 Přijímací zkouška pro 3. kolo se  bude konat 14. 6. 2018 od 9:00 v budově školy.

 Termín podání přihlášek: do 4. 6. 2018 do 12 hodin musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.

 Na přihlášce budou uvedené a potvrzené výsledky vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

 Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2018/19 ve třetím kole:

  

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd a míst ve třídě

Míst k přijetí ve druhém kole

Zdravotnické lyceum

(ŠVP Promedicus)

denní

78-42-M/04

4 roky

1 (celkem 30 žáků)

3

 


Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2018/2019
 do oboru vzdělání:
78-42-M/04  Zdravotnické lyceum (ŠVP Promedicus) denní forma vzdělávání

 Uchazeči budou přijímáni na základě:


A) výsledku písemného testu z biologie člověka

B) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.
C) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi


Přitom se hodnotí
:

ad A) písemný test z biologie člověka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50.

Ukázkový test: http://www.szstrutnov.cz/stranka/vzorove-testy

ad B) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

1)   celkový průměrný prospěch

·      15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·      10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

2)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·         5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·         3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 60.

ad C) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·    Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body. (Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 6.
Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu C je třeba doručit spolu s přihláškou..

Maximální počet bodů je 116, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 15 bodů  dosažených v kritériu A.

Ke studiu nebude přijat žák, který na vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky byl hodnocen v některém z povinných předmětů stupněm „dostatečný“ a horší.

Do třetího kola přijímacího řízení se nemůže hlásit uchazeč, který již na některé jiné škole odevzdal zápisový lístek po kole prvním.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C.Ředitel Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Trutnov, Procházkova 303 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na obory:

Zdravotnické lyceum v denní formě vzdělávání
Zdravotnický asistent pro dálkovou dvouletou zkrácenou formu

Informace o přijímacím řízení najdete níže

PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
Vyhláška č. 353/2016 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

Přijímací řízení v denní formě vzdělávání obor Zdravotnické lyceum – 2. kolo:

Činnost SŠ bude s účinností od 1. 7. 2018 vykonávat příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov.
Povinným kritériem pro přijímací řízení byla účast uchazeče na Jednotné přijímací zkoušce v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2018/2019. Ta je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Vyhláška k přijímacímu řízení:

Přijímací zkouška pro 2. kolo se tedy nebude konat.

Termín podání přihlášek: do 28. 5. 2018 do 12 hodin musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.

Na přihlášce budou uvedené a potvrzené výsledky vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Dále uchazeč k přihlášce přiloží výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou z prvního kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2018/19 ve druhém kole:

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd a míst ve třídě

Míst k přijetí ve druhém kole

Zdravotnické lyceum

(ŠVP Promedicus)

denní

78-42-M/04

4 roky

1 (celkem 30 žáků)

5
Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2018/2019  do oboru vzdělání:78-42-M/04
Zdravotnické lyceum (ŠVP Promedicus) denní forma vzdělávání

Uchazeči budou přijímáni na základě:


A) výsledku písemného testu z českého jazyka

B) výsledku písemného testu z matematiky

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi

 

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50. 
ad B) písemný test z matematiky

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.
Hodnocení bodů A a B provedl CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč mohl konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu), budou se započítávat lepší výsledky testů.

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

1)   celkový průměrný prospěch

·      15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·      10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

2)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·         5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·         3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

3)   nejhorší prospěch v předmětech

·      5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm „4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.

ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·      Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body. (Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.
Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou..

Maximální počet bodů je 166, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 15 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 5 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 5 bodů.

Ke studiu nebude přijat žák, který na vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky byl hodnocen v některém z povinných předmětů stupněm „dostatečný“ a horší.

Do druhého kola přijímacího řízení se nemůže hlásit uchazeč, který již na některé jiné škole odevzdal zápisový lístek po kole prvním.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C → D.


Přijímací řízení pro dálkovou dvouletou zkrácenou formu – 3. kolo:

 

1.      termín -  12. října 2018 - pátek 

hradní termíny jsou potom stanoveny na 19. října 2018.

Uchazeči o obor zdravotnický asistent (praktická sestra) v dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem.
 

Termín podání přihlášek: do 2. října 2018 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.
Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí


Praktická sestra

dálková

53-41-M/03

2 roky

1

30

pro 3. kolo je volných 5 místObor vzdělání:
53-41-M/03 Praktická sestra 
D
álková forma vzdělávání – zkrácené dvouleté studium

 

Uchazeči budou přijímáni na základě:

 

A)    písemného testu z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ),

B)    výsledků maturitní zkoušky (doložených ověřenou kopií maturitního vysvědčení),

C)    zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi.

 

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ).

Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 100, požadované minimum je 20 bodů.

ad B) dosažené výsledky z předchozí maturitní zkoušky:

·         celkový průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 20 bodů za vyznamenání,

·         15 bodů za prospěch do průměru 1,50 - tj. bez vyznamenání,

·         10 bodů při průměrném prospěchu v rozmezí od 1,51 do 2,00,

·         při průměrném prospěchu v rozmezí od 2,01 do 2,5 nejsou přiděleny preferenční body,

·         při průměrném prospěchu přesahujícím 2,5 je za každou další 1/10 přidělen záporný bod (tj.   -1).


Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů
20.

 

ad C) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče,  zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi, možnost získání dalších preferenčních bodů v rozpětí:  0-10 b

Na potvrzeném samostatném dokladu uchazeč doloží:

  • pokud je zaměstnán v zdravotnickém či sociálním zařízení (5 bodů),
  • prokázaný zájem o zdravotnictví: aktivní práce v ČČK, účast v soutěžích v první pomoci apod. (5 bodů).

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 10.

 

Maximální počet bodů je 130 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.

Za splnění kritérií považováno nejméně 25 bodů  dosažených v sečtení bodů kritérií A+B+C. Za současného splnění podmínky minimálních 20 bodů z písemného testu z přírodopisu.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C .

Příklad písemného  testu z přírodopisu naleznete zde ->> 


PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ UCHAZEČŮ PRO SŠ - I. Kolo

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,
Trutnov, Procházkova 303

vyhlašuje

Přijímací řízení:
 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 do oborů vzdělání:   

-      Zdravotnické lyceum v denní formě vzdělávání
   Zdravotnický asistent v denní formě vzdělávání
-    Zdravotnický asistent v dálkové formě vzdělávání – dvouletá zkrácená forma

Činnost SŠ bude s účinností od 1. 7. 2018 vykonávat příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov.


Přijímací řízení pro
denní formu:


Povinným kritériem pro přijímací řízení je účast uchazeče na
Jednotné přijímací zkoušce v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Ta je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Odkaz na bližší informace: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

Vyhláška k přijímacímu řízení: 

Tyto přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se uskuteční dne - 

       1.      termín - 12. dubna 2018 - čtvrtek
2.      termín - 16. dubna 2018 - pondělí

Bližší informace k termínům

Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 10. a 11. května 2018.

Uchazeči o obor zdravotnický asistent v denní formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu a k výkonu povolání potvrzenou lékařem.
Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2018 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.
Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.


Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2018/19

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Zdravotnické lyceum

(ŠVP Promedicus)

denní

78-42-M/04

4 roky

1

30

Zdravotnický asistent 

(ŠVP Praktická sestra, verze 02)

denní

53-41-M/01

4 roky

2

60

 
Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2018/2019  do oborů vzdělání
Obor vzdělání:    78-42-M/04  Zdravotnické lyceum (ŠVP Promedicus)
denní forma vzdělávání

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A) výsledku písemného testu z českého jazyka
B) výsledku písemného testu z matematiky
C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.
D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50. 
ad B) písemný test z matematiky

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu), budou se započítávat lepší výsledky testů.

Odkaz na ukázkové testy: http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-po-ps-1404035118.html

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

1)   celkový průměrný prospěch

·      15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·      10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

2)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·         5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·         3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

3)   nejhorší prospěch v předmětech

·      5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm „4" a „5".
Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.

ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi
    ·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.
    ·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.
    ·      Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body. (Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.
Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.
Maximální počet bodů je 166, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 15 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 5 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 5 bodů. Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C → D.


Obor vzdělání:
   
53-41-M/01  Zdravotnický asistent  (ŠVP Praktická sestra, verze 02)
denní forma vzdělávání

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A) výsledku písemného testu z českého jazyka

B) výsledku písemného testu z matematiky

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50. 
ad B) písemný test z matematiky

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50. 

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu), budou se započítávat lepší výsledky testů.

Odkaz na ukázkové testy: http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-po-ps-1404035118.html

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

4)   celkový průměrný prospěch

·      15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·      10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

5)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·         5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·         3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

6)   nejhorší prospěch v předmětech

   ·      5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm „4" a „5".
Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.

ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·      Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body. (Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.

Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 166, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 15 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 5 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 5 bodů. 
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C → D.


Přijímací řízení pro dálkovou dvouletou zkrácenou formu:

1.      termín - 12. dubna 2018 - čtvrtek

2.      termín - 16. dubna 2018 - pondělí

 Uchazeč si vybere jeden z termínů, kdy absolvuje přijímací řízení na naší škole.

 Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 10. a 11. května 2018.

 Uchazeči o obor zdravotnický asistent (praktická sestra) v dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem.

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2018 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.

Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.

 
Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Zdravotnický asistent 

(ŠVP Praktická sestra, verze 02)

dálková

53-41-M/01

2 roky

1

30

 

 


Obor vzdělání:   
53-41-M/01  Zdravotnický asistent (ŠVP Praktická sestra, verze 02)
Dálková forma vzdělávání – zkrácené dvouleté studium

 Uchazeči budou přijímáni na základě:

 A)    písemného testu z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ),
B)    výsledků maturitní zkoušky (doložených ověřenou kopií maturitního vysvědčení),
C)    výsledků  dosažených na závěrečném vysvědčení ze středního vzdělávání (doložených ověřenou kopií vysvědčení),
D)    zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi.

Přitom se hodnotí:
ad A) písemný test z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ).
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 100, požadované minimum je 20 bodů.
ad B) dosažené výsledky z předchozí maturitní zkoušky:

·         celkový průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 20 bodů za vyznamenání,

·         15 bodů za prospěch do průměru 1,50 - tj. bez vyznamenání,

·         10 bodů při průměrném prospěchu v rozmezí od 1,51 do 2,00,

·         při průměrném prospěchu v rozmezí od 2,01 do 2,5 nejsou přiděleny preferenční body,

·         při průměrném prospěchu přesahujícím 2,5 je za každou další 1/10 přidělen záporný bod (tj.   -1).

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 20.
ad C) dosažené výsledky z předchozího studia z posledního ročníku 2. pololetí ze střední školy, ze které uchazeč dokládá maturitní vysvědčení

- celkový průměrný prospěch na závěrečném vysvědčení - 2. pololetí

·         celkový průměrný prospěch na vysvědčení 20 bodů za vyznamenání,

·         15 bodů za prospěch do průměru 1,50 - tj. bez vyznamenání,

·         10 bodů při průměrném prospěchu v rozmezí od 1,51 do 2,00,

·         při průměrném prospěchu v rozmezí od 2,01 do 2,5 nejsou přiděleny preferenční body,

·         při průměrném prospěchu přesahujícím 2,5 je za každou další 1/10 přidělen záporný bod (tj.   -1).

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 20.

ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče,  zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi, možnost získání dalších preferenčních bodů v rozpětí:  0-10 b

Na potvrzeném samostatném dokladu uchazeč doloží:
pokud je zaměstnán v zdravotnickém či sociálním zařízení (5 bodů),
prokázaný zájem o zdravotnictví: aktivní práce v ČČK, účast v soutěžích v první pomoci apod. (5 bodů).
Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 10.

Maximální počet bodů je 150 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C+D.

Za splnění kritérií považováno nejméně 30 bodů  dosažených v sečtení bodů kritérií A+B+C+D. Za současného splnění podmínky minimálních 20 bodů z písemného testu z přírodopisu.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C → D.

Příklad písemného  testu z přírodopisu naleznete zde ->> 


Další kola přijímacího řízení proběhnou po ukončení kola prvního. Sledujte webové stránky.

 

icon
Přijímací kritéria 2018/19
pdf 344.3 kB
icon
Přihláška na SŠ denní
xlsx 27.4 kB