Images-loading

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov vyhlašuje

Výsledky přijímacího řízení 

Diplomovaná všeobecná sestra - denní studium - 3. kolo

Diplomovaná všeobecná sestra - denní studium - 2.kolo

Diplomovaná všeobecná sestra - denní studium - 1.kolo

Výsledky přijímacího řízení

Praktická sestra - dálkové studium - 4.kolo
Praktická sestra - dálkové studium - 3.kolo
Praktická sestra - dálkové studium - 2.kolo
Praktická sestra - dálkové studium - 1.kolo 

Praktická sestra - denní studium - 2. kolo 
Praktická sestra - denní studium - náhradní termín 
Praktická sestra - denní studium - 1. kolo 

Zdravotnické lyceum - denní forma - 2. kolo 
Zdravotnické lyceum - denní forma - 1. kolo


4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do oborů vzdělání:  

·       Praktická sestra v dálkové pomaturitní formě vzdělávání – tříletá zkrácená forma

21. října 2019 - pondělí


Uchazeči o obor praktická sestra v dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem.
Termín podání přihlášek: do 11. 10. 2019 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí. Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020
 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

dálková

53-41-M/03

3 roky

1

16


Obor vzdělání:   53-41-M/03  Praktická sestra (ŠVP Praktická sestra, verze 02)
Dálková forma vzdělávání – zkrácené tříleté studium
Uchazeči budou přijímáni na základě:
A)   písemného testu z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ),
B)    výsledků maturitní zkoušky (doložených ověřenou kopií maturitního vysvědčení),
C)    zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka,zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi.

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ). Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 100, požadované minimum je 20 bodů.

ad B) dosažené výsledky z předchozí maturitní zkoušky:
·        celkový průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 20 bodů za vyznamenání,'
·        15 bodů za prospěch do průměru 1,50 - tj. bez vyznamenání,
·        10 bodů při průměrném prospěchu v rozmezí od 1,51 do 2,00,
·        při průměrném prospěchu v rozmezí od 2,01 do 2,5 nejsou přiděleny preferenční body,
·        při průměrném prospěchu přesahujícím 2,5 je za každou další 1/10 přidělen záporný bod (tj.  -1).
Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 20.
ad C) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi, možnost získání dalších preferenčních bodů v rozpětí:  0-10 b

Na potvrzeném samostatném dokladu uchazeč doloží:

       - pokud je zaměstnán v zdravotnickém či sociálním zařízení (5 bodů),
      - prokázaný zájem o zdravotnictví: aktivní práce v ČČK, účast v soutěžích v první pomoci apod. (5 bodů).
Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 10.
Maximální počet bodů je 130 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.
Za splnění kritérií považováno nejméně 25 bodů  dosažených v sečtení bodů kritérií A+B+C. Za současného splnění podmínky minimálních 20 bodů z písemného testu z přírodopisu.
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C .
Příklad písemného  testu z přírodopisu naleznete zde: http://www.szstrutnov.cz/stranka/vzorove-testy


3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do oborů vzdělání:  

·       Praktická sestra v dálkové pomaturitní formě vzdělávání – tříletá zkrácená forma

24. srpna 2019 - pátek


Uchazeči o obor praktická sestra v dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem.
Termín podání přihlášek: do 14. 8. 2019 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí. Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020
 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

dálková

53-41-M/03

3 roky

1

22


Obor vzdělání:   53-41-M/03  Praktická sestra (ŠVP Praktická sestra, verze 02)
Dálková forma vzdělávání – zkrácené tříleté studium
Uchazeči budou přijímáni na základě:
A)   písemného testu z přírodopisu(zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ),
B)    výsledků maturitní zkoušky (doložených ověřenou kopií maturitního vysvědčení),
C)    zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka,zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi.

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ). Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 100, požadované minimum je 20 bodů.

ad B) dosažené výsledky z předchozí maturitní zkoušky:
·        celkový průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 20 bodů za vyznamenání,'
·        15 bodů za prospěch do průměru 1,50 - tj. bez vyznamenání,
·        10 bodů při průměrném prospěchu v rozmezí od 1,51 do 2,00,
·        při průměrném prospěchu v rozmezí od 2,01 do 2,5 nejsou přiděleny preferenční body,
·        při průměrném prospěchu přesahujícím 2,5 je za každou další 1/10 přidělen záporný bod (tj.  -1).
Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 20.
ad C) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi, možnost získání dalších preferenčních bodů v rozpětí:  0-10 b

Na potvrzeném samostatném dokladu uchazeč doloží:

       - pokud je zaměstnán v zdravotnickém či sociálním zařízení (5 bodů),
      - prokázaný zájem o zdravotnictví: aktivní práce v ČČK, účast v soutěžích v první pomoci apod. (5 bodů).
Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 10.
Maximální počet bodů je 130 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.
Za splnění kritérií považováno nejméně 25 bodů  dosažených v sečtení bodů kritérií A+B+C. Za současného splnění podmínky minimálních 20 bodů z písemného testu z přírodopisu.
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C .
Příklad písemného  testu z přírodopisu naleznete zde: http://www.szstrutnov.cz/stranka/vzorove-testy


2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do oborů vzdělání:   

·       Zdravotnické lyceum v denní formě vzdělávání
·       Praktická sestra v denní formě vzdělávání
·       Obchodní akademie v denní formě vzdělávání
·       Praktická sestra v dálkové pomaturitní formě vzdělávání – tříletá zkrácená forma

Přijímací řízení pro denní formu: 
Povinným kritériem pro přijímací řízení byla účast uchazeče na Jednotné přijímací zkoušce v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Ta je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.
Odkaz na bližší informace: https://bit.ly/2R3Mav1
Vyhláška k přijímacímu řízení: https://bit.ly/2FNKiVn
Přijímací zkoušky se tedy nebudou konat, bude se vycházet z výsledků z 1. kola jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeči o obor
praktická sestradenní i dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu a k výkonu povolání potvrzenou lékařem.

Dále uchazeč k přihlášce přiloží výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou z prvního kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání.

Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2019 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.


Adresa pro zasílání přihlášek:
VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov
Procházkova 303
541 01 Trutnov

Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání v denní formě pro školní rok 2019/20
 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Zdravotnické lyceum

(ŠVP Promedicus)

denní

78-42-M/04

4 roky

1

10

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

denní

53-41-M/03

4 roky

2

6

Obchodní akademie

(ŠVP OA Trutnov)

denní

63-41-M/02

4 roky

2

10

 

Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2019/2020


Obor vzdělání:
   
78-42-M/04  Zdravotnické lyceum (ŠVP Promedicus) - denní forma vzdělávání

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A) výsledku písemného testu z českého jazyka z 1. kola
B) výsledku písemného testu z matematiky z 1.kola
C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.
D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi.

Přitom se hodnotí
:
ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50. 
ad B) písemný test z matematiky
Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.
Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč mohl konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky test
ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku),ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze dvou vysvědčení se hodnotí:
1)  celkový průměrný prospěch
      - 15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,
      - 10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

2)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)
- 5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",
- 3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

3)  nejhorší prospěch v předmětech
- 5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm„4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 40.

ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·     Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body.(Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.
Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou,event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.
Maximální počet bodů je 146, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 20 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 10 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 7 bodů. 
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A →B → C → D.

Obor vzdělání:   53-41-M/03  Praktická sestra  (ŠVP Praktická sestra)  - denní forma vzdělávání 

Uchazeči budou přijímáni na základě:
A) výsledku písemného testu z českého jazyka z 1. kola
B) výsledku písemného testu z matematiky z 1.kola
C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.
D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi


Přitom se hodnotí
:

ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50. 
ad B) písemný test z matematiky
Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč mohl konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku),ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze dvou vysvědčení se hodnotí:

1)  celkový průměrný prospěch

·     15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·     10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

2)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·        5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·        3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

3)  nejhorší prospěch v předmětech

·     5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm„4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 40.
ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·     Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body.(Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.
Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou,event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.
Maximální počet bodů je 146, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.
Za splnění kritérií je považováno nejméně 15 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 9 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 5 bodů. 
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A →B → C → D.

Obor vzdělání:   63-41-M/02  Obchodní akademie  (ŠVP Obchodní akademie) - denní forma vzdělávání

Uchazeči budou přijímáni na základě:
A) výsledku písemného testu z českého jazyka z 1. kola
B) výsledku písemného testu z matematiky z 1.kola
C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Přitom se hodnotí:
ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50. 
ad B) písemný test z matematiky
Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50. 
Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč mohl konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.

Odkaz na ukázkové testy: https://bit.ly/2Dp4k6M

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.
Ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku),ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.
Body se vypočítávají z prospěchu z druhého pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ). Za každý výsledný prospěch z jednoho vysvědčení může uchazeč získat maximálně 25 bodů, v součtu tedy maximálně 50 bodů.
U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ,víceleté gymnázium), budeme vycházet vždy ze známek sedmi hlavních předmětů - český jazyk, první a druhý cizí jazyk,matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, případně z podobně zaměřených předmětů. Za jedničku neodečítáme žádné body, za dvojku odečítáme 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 15 bodů. Uchazeč se samými jedničkami z výše uvedených předmětů na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, v případě jedné dvojky 49 bodů atp.
Maximální počet bodů je 150 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.
Za splnění kritérií je považováno nejméně 15 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 9 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 5 bodů.
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: B → A → C .

2. kolo přijímací řízení pro dálkovou tříletou (pomaturitní) zkrácenou formu:

21. června 2019 - pátek


Uchazeči o obor praktická sestra v dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem.
Termín podání přihlášek: do 7. 6. 2019 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí. Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020
 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

dálková

53-41-M/03

3 roky

1

27


Obor vzdělání:   53-41-M/03  Praktická sestra (ŠVP Praktická sestra, verze 02)
Dálková forma vzdělávání – zkrácené tříleté studium
Uchazeči budou přijímáni na základě:
A)   písemného testu z přírodopisu(zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ),
B)    výsledků maturitní zkoušky (doložených ověřenou kopií maturitního vysvědčení),
C)    zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka,zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi.

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ). Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 100, požadované minimum je 20 bodů.

ad B) dosažené výsledky z předchozí maturitní zkoušky:
·        celkový průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 20 bodů za vyznamenání,'
·        15 bodů za prospěch do průměru 1,50 - tj. bez vyznamenání,
·        10 bodů při průměrném prospěchu v rozmezí od 1,51 do 2,00,
·        při průměrném prospěchu v rozmezí od 2,01 do 2,5 nejsou přiděleny preferenční body,
·        při průměrném prospěchu přesahujícím 2,5 je za každou další 1/10 přidělen záporný bod (tj.  -1).
Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 20.
ad C) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi, možnost získání dalších preferenčních bodů v rozpětí:  0-10 b

Na potvrzeném samostatném dokladu uchazeč doloží:

       - pokud je zaměstnán v zdravotnickém či sociálním zařízení (5 bodů),
      - prokázaný zájem o zdravotnictví: aktivní práce v ČČK, účast v soutěžích v první pomoci apod. (5 bodů).
Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 10.
Maximální počet bodů je 130 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.
Za splnění kritérií považováno nejméně 25 bodů  dosažených v sečtení bodů kritérií A+B+C. Za současného splnění podmínky minimálních 20 bodů z písemného testu z přírodopisu.
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C .
Příklad písemného  testu z přírodopisu naleznete zde: http://www.szstrutnov.cz/stranka/vzorove-testy


Kritéria 1. kola přijímacího řízení jsou již neplatná

Přijímací řízení:
1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do oborů vzdělání:   

-   Zdravotnické lyceum
-    Praktická sestra v denní formě vzdělávání
-    Obchodní akademie v denní formě vzdělávání
-    Praktická sestra v dálkové formě vzdělávání – tříletá zkrácená forma

Přijímací řízení pro denní formu - 1. kolo

Povinným kritériem pro přijímací řízeníje účast uchazeče na Jednotné přijímací zkoušce v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Ta je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Odkaz na bližší informace: https://bit.ly/2R3Mav1

Vyhláška k přijímacímu řízení: https://bit.ly/2FNKiVn


Tyto přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se uskuteční dne : 

 

1.      termín

12. dubna 2019 - pátek

 

2.      termín 

15. dubna 2019 - pondělí

 

Bližší informace k termínům na:  https://bit.ly/2DrP21e

 

Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 13. a 14. května 2019.

 

Uchazeči o obor praktická sestra v denní i dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu ak výkonu povolání potvrzenou lékařem.

 

Termín podání přihlášek:

do 1. 3. 2019 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.

Adresa pro zasílání přihlášek:

 

VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov

Procházkova 303

541 01 Trutnov

 

Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.


Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání v denní formě pro školní rok 2019/20

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Zdravotnické lyceum

(ŠVP Promedicus)

denní

78-42-M/04

4 roky

1

30

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

denní

53-41-M/03

4 roky

2

60

Obchodní akademie

(ŠVP OA Trutnov)

denní

63-41-M/02

4 roky

2

52

 

Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2019/2020  do oborů vzdělání 
Obor vzdělání:  78-42-M/04  Zdravotnické lyceum (ŠVP Promedicus) - denní forma vzdělávání

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A) výsledku písemného testu z českého jazyka

B) výsledku písemného testu z matematiky

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi

 

Přitom se hodnotí:
ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50.


ad B) písemný test z matematiky
Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.


Odkaz na ukázkové testy: 
https://bit.ly/2Dp4k6M


Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

1)  celkový průměrný prospěch

·     15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·     10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

2)  prospěch z profilového předmětu –přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·        5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·        3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

3)  nejhorší prospěch v předmětech

·     5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm„4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.


ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·     Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body.(Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.
Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou,event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 166, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 25 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 10 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 7 bodů.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A →B → C → D.

Obor vzdělání: 53-41-M/03 Praktická sestra  (ŠVP Praktická sestra) - denní forma vzdělávání

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A) výsledku písemného testu z českého jazyka

B) výsledku písemného testu z matematiky

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi

 

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50.


ad B) písemný test z matematiky
Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50. 

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.


Odkaz na ukázkové testy: 
https://bit.ly/2Dp4k6M


Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

4)  celkový průměrný prospěch

·     15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·     10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

5)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·        5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·        3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

6)  nejhorší prospěch v předmětech

·     5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm„4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.

ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·     Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body.(Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.

Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 166, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 20 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 10 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 7 bodů.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A →B → C → D.


Obor vzdělání: 
63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Obchodní akademie) - denní forma vzdělávání


Uchazeči budou přijímáni na základě:


A) výsledku písemného testu z českého jazyka

B) výsledku písemného testu z matematiky
C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50.


ad B) písemný test z matematiky
Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50. 

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.

Odkaz na ukázkové testy: https://bit.ly/2Dp4k6M


Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

Ad C) výsledků  vysvědčení z posledních dvou ročníků (závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku),ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Body se vypočítávají z prospěchu z druhého pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ). Za každý výsledný prospěch z jednoho vysvědčení může uchazeč získat maximálně 25 bodů, v součtu tedy maximálně 50 bodů.

U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ,víceleté gymnázium), budeme vycházet vždy ze známek sedmi hlavních předmětů - český jazyk, první a druhý cizí jazyk,matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, případně z podobně zaměřených předmětů. Za jedničku neodečítáme žádné body, za dvojku odečítáme 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 15 bodů. Uchazeč se samými jedničkami z výše uvedených předmětů na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, v případě jedné dvojky 49 bodů atp.

Maximální počet bodů je 150 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 20 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 10 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 7 bodů.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: B → A → C .


Přijímací řízení pro
dálkovou tříletou zkrácenou formu - 1. kolo

III. kolo přijímacího řízení je uskuteční dne 24.8.  2019

Termín podání přihlášek do III. kola : do 14.8. 2019

Po prvním kole je volných 22 míst.


Uchazeči o obor praktická sestra v dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem. 


Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.

  

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

dálková

53-41-M/03

3 roky

1

34Obor vzdělání: 53-41-M/03  Praktická sestra (ŠVP Praktická sestra, verze 02)
dálková forma vzdělávání – zkrácené tříleté studium

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A)   písemného testu z přírodopisu(zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ),

B)    výsledků maturitní zkoušky (doložených ověřenou kopií maturitního vysvědčení),

C)    zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka,zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi.


Přitom se hodnotí:


ad A) písemný test z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ).

Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 100, požadované minimum je 20 bodů.

ad B) dosažené výsledky z předchozí maturitní zkoušky:

·        celkový průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 20 bodů za vyznamenání,

·        15 bodů za prospěch do průměru 1,50 - tj. bez vyznamenání,

·        10 bodů při průměrném prospěchu v rozmezí od 1,51 do 2,00,

·        při průměrném prospěchu v rozmezí od 2,01 do 2,5 nejsou přiděleny preferenční body,

·        při průměrném prospěchu přesahujícím 2,5 je za každou další 1/10 přidělen záporný bod (tj.  -1).


Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů
20.

 

ad C) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi, možnost získání dalších preferenčních bodů v rozpětí:  0-10 b

Na potvrzeném samostatném dokladu uchazeč doloží:

  • pokud je zaměstnán v zdravotnickém či sociálním zařízení (5 bodů),
  • prokázaný zájem o zdravotnictví: aktivní práce v ČČK, účast v soutěžích v první pomoci apod. (5 bodů).

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 10.

 

Maximální počet bodů je 130 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.

Za splnění kritérií považováno nejméně 25 bodů  dosažených v sečtení bodů kritérií A+B+C. Za současného splnění podmínky minimálních 20 bodů z písemného testu z přírodopisu.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C .

Příklad písemného  testu z přírodopisu naleznete zde:  ->>


icon
Přijímací kritéria 2019/20
pdf 346.86 kB
icon
Přijímací kritéria 2019/20 - 2. kolo
pdf 343.8 kB
icon
Přijímací řízení 2019/20 - 3. kolo
pdf 258.76 kB
icon
Přijímací kritéria 2019/20 - 4.kolo
pdf 346.01 kB
icon
Odvolání o nepřijetí
doc 24.5 kB
icon
Odvolání o nepřijetí
doc 24.5 kB