Images-loading

ŘÁDY
DOKUMENTY ŠKOLY

    Řády jsou vnitřní dokumenty, které vydává ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov. Ředitel školy má v souladu s §30 školského zákona povinnost vydat samostatné školní řády pro SŠ a VOŠ a vnitřní řád domova mládeže. Řády upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, studentů a jejich zákonných zástupců, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů. Školní řády obsahují také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. Školní řády, včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků musí být schváleny školskou radou.

VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
Školní řád SZŠ
pdf 82.61 kB
icon
Klasifikační řád SZŠ
pdf 167.66 kB
icon
Školní řád VOŠ
pdf 166.58 kB
icon
Klasifikační řád VOŠ
pdf 122.22 kB
icon
Stipendijní řád VOŠ
pdf 110.08 kB
icon
Sankční řád
pdf 123.6 kB