Images-loading

PRÁVNÍ PŘEDPISY
DOKUMENTY ŠKOLY

Zde je z důvodu snadnější orientace pracovníků školy, zákonných zástupců a veřejnosti podán výčet základních právních předpisů. Jedná se o zákony, vyhlášky a nařízení vlády, které stanovují rámec pro práci pracovníků Vyšší odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické škola a Obchodní akademie Trutnov a zákony určující komunikaci školy s žáky, zákonnými zástupci, studenty, úřady a veřejností, přístupu k informacím a způsobem zpracování dat.

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSKÉ ZÁKONY, VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ VLÁDY

Zákon
561/2004o předškol­ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004o pedagogic­kých pracovnících
Vyhláška
13/2005o středním vzdělávání
671/2004kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
177/2009o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
10/2005o vyšším odborném vzdělávání
47/2005o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzerva­toři absolutoriem
73/2005o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
364/2005o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
223/2005o některých dokladech o vzdělání
107/2005o školním stravování
108/2005o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
16/2005o organizaci školního roku
Nařízení vlády
75/2005o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
211/2010o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

OBECNÉ ZÁKONY

Zákon
500/2004správní řád
101/200o ochraně osobních údajů
106/1999o svobodném přístupu k informacím
262/2006zákoník práce

VÍCE V TÉTO KATEGORII