Images-loading

Svobodný přístup k informacím

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

Informace k postupu VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Obecná část

1. Podávání žádostí o poskytnutí informace Vyšší odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Trutnov (dále jen Škola) i jejich poskytování zaměstnanci Školy se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon).

2.  Informace o činnosti Školy a důležité dokumenty jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese http://www.szstrutnov.cz. Prostory přístupné veřejnosti      v hlavní budově Školy (Procházkova 303, Trutnov) jsou k tomu vybaveny odpovídajícím technickým zařízením.

II. Postup při vyřizování žádosti

1. Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje Škola neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.

2. Písemná žádost je podávána na adresu: 
VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov
Procházkova 303
541 01 TRUTNOV

3. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v sekretariátu Školy (viz výše uvedená adresa) nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese
sekretariat@szstrutnov.cz.


III. Nevyhovění žadateli ze strany Školy

1. Proti rozhodnutí Školy o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat rozklad ve lhůtách stanovených zákonem na adrese: 
    ředitel školy
    VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov
    Procházkova 303
    541 01 TRUTNOV


2. Rozklad lze podat pouze písemnou formou. Rozklad musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, a podpis žadatele. Pokud rozklad tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, Škola jej odloží.


V Trutnově dne 2. 9. 2018                                                Roman Hásek – ředitel školy