Images-loading

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
UCHAZEČI O STUDIUM


Obor: Zdravotnické lyceum -  78-42-M/04
Délka vzdělávacího programu: 4 roky
Forma: denní studium
Dosažený stupeň vzdělání: ukončené maturitní zkouškou


Schválením zákona o vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků č.96/2004 Sb. se dnes již většina zdravotnických profesí musí připravovat k výkonu povolání až v pomaturitním studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole. Proto vznikl na středních zdravotnických školách nový studijní obor, který je zaměřený právě na přípravu ke studiu  všech medicínských a ošetřovatelských oborů na vysokých školách popř. i na vyšších odborných školách. Pro toto náročnější studium budou absolventi zdravotnického lycea připraveni lépe, než absolventi středních škol poskytujících všeobecné vzdělání (gymnázia) nebo jiných oborů na odborně zaměřených středních školách.


ZAMĚŘENÍ STUDIJNÍHO OBORU

Obor zdravotnické lyceum je koncipován na širším všeobecně vzdělávacím základě s výrazně prohloubenou výukou přírodovědných (především biologie a chemie) i společenskovědných (psychologie) předmětů. Znalosti právě z těchto předmětů jsou rozhodujícím kriteriem při přijímání na lékařské, farmaceutické a zdravotnicky zaměřené obory vysokých škol. Součástí studijního plánu jsou rovněž i předměty obecně odborné, které poskytnou základní profesní orientaci a přípravu pro zdravotnické obory. V náplni oboru jsou zahrnuty i další všeobecně vzdělávací předměty, čímž je umožněno i event. další studium absolventů na vysokých školách nebo vyšších odborných školách bez zdravotnického zaměření.


CÍLE STUDIA

- umožnit žákům co nejkvalitnější přípravu na další studium náročných zdravotnických povolání, která vyžadují vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání.

- poskytnout žákům ucelený všeobecný přehled v oblasti zdravotnictví, o lékařských i nelékařských povoláních a možnostech, jak je studovat.

- vytvoření klíčových a obecně odborných kompetencí významných pro rozvoj osobnosti žáka a jeho vztahu k druhým lidem, pro zvládnutí studijních požadavků, uplatnění v životě a pro práci ve zdravotnictví a v sociální sféře ve zvoleném povolání.


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolventi zdravotnického lycea mohou pokračovat ve studiu všech studijních oborů na lékařských, farmaceutických a zdravotně sociálních fakultách vysokých škol, dále na VŠ s laboratorním zaměřením a na vyšších zdravotnických školách. Poměrně široká všeobecná průprava umožní absolventům oboru i event. přijetí na vysoké školy s nelékařským zaměřením (pedagogické, filozofické, tělovýchovné aj. fakulty vysokých škol). Pokud nebudou absolventi oboru chtít pokračovat z jakýchkoliv důvodů ve studiu, mohou získat již jen formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých zdravotnických nelékařských povolání, např.: zdravotnický. asistent, zubní instrumentářka apod. Jejich vzdělání jim umožní nacházet uplatnění v různých technických a administrativních funkcích ve zdravotnictví i v sociální sféře, ve státní správě, na úřadech, ve zdravotnických pojišťovnách apod.